ข้อมูลรายวิชาสังคมศึกษาศาสนา วัฒนธรรมหน้าที่พลเมือง ภูมิศาสตร์

ข้อมูลรายวิชาสังคมศึกษาศาสนา วัฒนธรรมหน้าที่พลเมือง ภูมิศาสตร์
ชื่อวิชา :
สังคมศึกษาศาสนา วัฒนธรรมหน้าที่พลเมือง ภูมิศาสตร์
รหัสวิชา :
ส11101
น้ำหนัก/หน่วยกิต :
1.0 หน่วย
เวลาเรียน/ภาคเรียน :
20 ชม. / ภาคเรียน40 ชม. /ปี
ประเภทรายวิชา :
พื้นฐาน
กลุ่มสาระการเรียนรู้ :
กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
สาระการเรียนรู้ย่อย :
รายวิชาในกลุ่มศาสนา
ระดับการศึกษา :
ระดับประถมศึกษา
 
ที่ ชื่อหน่วย ภาคเรียน
1 ศาสนาของเรา 1/2563
บทที่ : 1 ศาสนาของเรา
2 หลักธรรมเบื้องต้น 1/2563
บทที่ : 1 หลักธรรมเบื้องต้น
3 คนดีและการทำความดี 1/2563
บทที่ : 1 คนดีและการทำความดี
4 การปฏิบัติหลักธรรมที่ดีงาม 1/2563
บทที่ : 1 การปฏิบัติตามหลักธรรมที่ดีงาม
5 ศาสนพิธี 1/2563
บทที่ : 1 ศาสนพิธี
6 การบริหารจิตเบื้องต้น 1/2563
บทที่ : 1 การบริหารจิตเบื้องต้น
7 วิถีประชาธิปไตย 1/2563
บทที่ : 2 วิถีประชาธิปไตย
8 การจัดระเบียบสังคม 1/2563
บทที่ : 2 การจัดระเบียบสังคม
9 บรรทัดฐาน วัฒนธรรมและเอกลักษณ์ของชาติ 1/2563
บทที่ : 2 บรรทัดฐาน วัฒนธรรมและเอกลักษณ์ของชาติ
10 กระบวนการประชาธิปไตย 1/2563
บทที่ : 2 กระบวนการปประชาธิปไตย
11 ข้อตกลง และกฎระเบียบของการอยู่ร่วมกัน 1/2563
บทที่ : 2 ข้อตกลงและกฎระเบียบการอยู่ร่วมกัน
12 เสรษฐศาสตร์ 2/2563
13 ภูมิศาสตร์ 2/2563