ข้อมูลรายวิชาสังคมศึกษาศาสนา วัฒนธรรมหน้าที่พลเมือง ภูมิศาสตร์

ข้อมูลรายวิชาสังคมศึกษาศาสนา วัฒนธรรมหน้าที่พลเมือง ภูมิศาสตร์
ชื่อวิชา :
สังคมศึกษาศาสนา วัฒนธรรมหน้าที่พลเมือง ภูมิศาสตร์
รหัสวิชา :
ส12101
น้ำหนัก/หน่วยกิต :
1.0 หน่วย
เวลาเรียน/ภาคเรียน :
20 ชม. / ภาคเรียน40 ชม. /ปี
ประเภทรายวิชา :
พื้นฐาน
กลุ่มสาระการเรียนรู้ :
กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
สาระการเรียนรู้ย่อย :
รายวิชาในกลุ่มศาสนา
ระดับการศึกษา :
ระดับประถมศึกษา
 
ที่ ชื่อหน่วย ภาคเรียน
1 ศาสนาของเรา 1/2563
บทที่ : 1 พุทธประวัติ
บทที่ : 2 หลักธรรมในพระพุทธศาสนา
บทที่ : 3 ศาสนาในประเทศไทย
บทที่ : 4 ศาสนาพิธี
2 หน้าที่พลเมือง วัฒนธรรม และการดำเนินชีวิตในสังคม 1/2563
บทที่ : 1 กฎ กติกา หน้าที่ในชีวิตประจำวัน
บทที่ : 2 มารยาทไทย
บทที่ : 3 การอยู่วมกันในสังคมอย่างสันติสุข
บทที่ : 4 ความสัมพันธ์ของตนเองและครอบครัวในฐานะส่วนหนึ่งของชุมชน
บทที่ : 5 บทบาและอำนาจหน้าที่การตัดสินใจในโรงเรียนชุมชน
3 ภูมิศาสตร์ 2/2563
บทที่ : 1 สิ่งต่างๆ ระหว่างโรงเรียนกับบ้าน
บทที่ : 2 เครื่องมือทางภูมิศาสตร์
บทที่ : 3 ความสัมพันธ์ระหว่างดวงอาทิตย์ โลก และดวงจันทร์กับมนุษย์
บทที่ : 4 สิ่งแวดล้อมทางธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมทางสังคม
บทที่ : 5 ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
4 เศรษฐศาสตร์ 2/2563
บทที่ : 1 สินค้าและบริการในชีวิตประจำวัน
บทที่ : 2 รายได้ รายจ่ายและการออม
บทที่ : 3 การซื้อขาย แลกเปลี่ยนสินค้าและบริการ