ข้อมูลรายวิชาสังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

ข้อมูลรายวิชาสังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
ชื่อวิชา :
สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
รหัสวิชา :
ส13101
น้ำหนัก/หน่วยกิต :
1.0 หน่วย
เวลาเรียน/ภาคเรียน :
20 ชม. / ภาคเรียน40 ชม. /ปี
ประเภทรายวิชา :
พื้นฐาน
กลุ่มสาระการเรียนรู้ :
กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
สาระการเรียนรู้ย่อย :
รายวิชาในกลุ่มศาสนา
ระดับการศึกษา :
ระดับประถมศึกษา
 
ที่ ชื่อหน่วย ภาคเรียน
1 ศาสนาของเรา 1/2563
บทที่ : 3 ประวัติศาสดาของศาสนาอื่น
2 เครื่องยึดเหนี่ยวใจ 1/2563
บทที่ : 9 การทำจิตให้สะอาด และการพัฒนาจิตตามแนวทางของศาสนา
3 แบบอย่างที่ดี 1/2563
บทที่ : 3 ชาวพุทธตัวอย่าง
4 ชาวพุทธที่ดี 1/2563
บทที่ : 5 การแสดงตนเป็น พุทธมามกะ
5 วิถีชีวิตของเรา 1/2563
บทที่ : 9 บุคคลตัวอย่างของท้องถิ่น (2)
6 หลักประชาธิปไตย 1/2563
บทที่ : 7 การเปลี่ยนแปลงในชุมชน
7 สินค้าและบริการกับการดำรงชีวิต 2/2563
บทที่ : 6 การเลือกซื้อสินค้าและบริการ
8 การวางแผนการใช้จ่ายเงินของตนเอง 2/2563
บทที่ : 9 บทบาทหน้าที่ของประชาชนชนในการเสียภาษี
9 การผลิตและการแข่งขันทางการค้า 2/2563
บทที่ : 6 ผลกระทบของการแข่งขันทางการค้า
10 สิ่งต่างๆ รอบตัวเรา 2/2563
บทที่ : 12 ความสัมพันธ์ระหว่างลักษณะทางกายภาพกับลักษณะทางสังคมในชุมชน