ข้อมูลรายวิชาสังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

ข้อมูลรายวิชาสังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
ชื่อวิชา :
สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
รหัสวิชา :
ส16101
น้ำหนัก/หน่วยกิต :
2.0 หน่วย
เวลาเรียน/ภาคเรียน :
40 ชม. / ภาคเรียน80 ชม. /ปี
ประเภทรายวิชา :
พื้นฐาน
กลุ่มสาระการเรียนรู้ :
กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
สาระการเรียนรู้ย่อย :
รายวิชาในกลุ่มศาสนา
ระดับการศึกษา :
ระดับประถมศึกษา
 
ที่ ชื่อหน่วย ภาคเรียน
1 พระพุทธ 1/2563
บทที่ : 1 ความสำคัญของพระพุทธศาสนา
บทที่ : 2 พุทธประวัติ
บทที่ : 3 ชาดก
2 พระธรรม 1/2563
บทที่ : 1 หลักธรรมทางพระพุทธศาสนา
บทที่ : 2 พุทธศาสนสุภาษิต
บทที่ : 3 การปฏิบัติตนตามหลักธรรมของศาสนาและการทำความดีของบุคคลในประเทศ
บทที่ : 4 หลักธรรมของศาสนาต่าง ๆ
บทที่ : 5 ศาสนพิธีของศาสนาต่าง ๆ
3 พระสงฆ์ 1/2563
บทที่ : 1 พุทธสาวกและชาวพุทธตัวอย่าง
4 การปฏิบัติตนดี 1/2563
บทที่ : 1 หน้าที่ชาวพุทธ
บทที่ : 2 มารยาทชาวพุทธ
บทที่ : 3 ศาสนพิธี
บทที่ : 4 การบริหารจิตและการเจริญสติปัญญา
5 การปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข 2/2563
บทที่ : 1 การปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข
6 กฎหมายในชีวิตประจำวัน 2/2563
บทที่ : 1 กฎหมายในชีวิตประจำวัน
7 วัฒนธรรมในสังคมไทย 2/2563
บทที่ : 1 วัฒนธรรมในสังคมไทย
8 การผลิตและการบริโภค 2/2563
บทที่ : 1 การผลิตและการบริโภค
9 ความสัมพันธ์ทางเศรษฐกิจ 2/2563
บทที่ : 1 ความสัมพันธ์ทางเศรษฐกิจ
10 วิธีการทางประวัติศาสตร์ 2/2563
บทที่ : 1 วิธีการทางประวัติศาสตร์
11 เอเชียตะวันออกเฉียงใต้ 2/2563
บทที่ : 1 เอเชียตะวันออกเฉียงใต้
12 ไทยสมัยรัตนโกสินทร์ 2/2563
บทที่ : 1 ไทยสมัยรัตนโกสินทร์
13 ประเทศของเรา 2/2563
14 สิ่งแวดล้อมกับทรัพยากรธรรมชาติ 2/2563