ข้อมูลรายวิชาภาษาอังกฤษเพิ่มเติม

ข้อมูลรายวิชาภาษาอังกฤษเพิ่มเติม
ชื่อวิชา :
ภาษาอังกฤษเพิ่มเติม
รหัสวิชา :
อ12201
น้ำหนัก/หน่วยกิต :
2.0 หน่วย
เวลาเรียน/ภาคเรียน :
40 ชม. / ภาคเรียน80 ชม. /ปี
ประเภทรายวิชา :
เพิ่มเติม
กลุ่มสาระการเรียนรู้ :
ภาษาต่างประเทศ
สาระการเรียนรู้ย่อย :
ระดับการศึกษา :
ระดับประถมศึกษา
 
ที่ ชื่อหน่วย ภาคเรียน
1 บทที่1 You and me 1/2563
2 บทที่2 My family 1/2563
3 บทที่3 My classroom 1/2563
4 บทที่4 Numbers 1/2563
5 บทที่5 My favorite color 2/2563
6 บทที่6 My pets 2/2563
7 บทที่7 Fruit 2/2563
8 บทที่8 Food and drink 2/2563