ข้อมูลรายวิชาภาษาอังกฤษเพิ่มเติม

ข้อมูลรายวิชาภาษาอังกฤษเพิ่มเติม
ชื่อวิชา :
ภาษาอังกฤษเพิ่มเติม
รหัสวิชา :
อ14201
น้ำหนัก/หน่วยกิต :
1.0 หน่วย
เวลาเรียน/ภาคเรียน :
20 ชม. / ภาคเรียน40 ชม. /ปี
ประเภทรายวิชา :
เพิ่มเติม
กลุ่มสาระการเรียนรู้ :
ภาษาต่างประเทศ
สาระการเรียนรู้ย่อย :
ระดับการศึกษา :
ระดับประถมศึกษา
 
ที่ ชื่อหน่วย ภาคเรียน
1 บทที่1 I can do it 1/2563
2 บทที่2 My body 1/2563
3 บทที่3 Weather and seasons 1/2563
4 บทที่4 Clothes 1/2563
5 บทที่5 Daily activities 2/2563
6 บทที่6 Visiting the farm 2/2563
7 บทที่ึ7 People around us 2/2563
8 บทที่8 How much are they? 2/2563