ข้อมูลรายวิชาภาษาอังกฤษเพิ่มเติม

ข้อมูลรายวิชาภาษาอังกฤษเพิ่มเติม
ชื่อวิชา :
ภาษาอังกฤษเพิ่มเติม
รหัสวิชา :
อ15201
น้ำหนัก/หน่วยกิต :
1.0 หน่วย
เวลาเรียน/ภาคเรียน :
20 ชม. / ภาคเรียน40 ชม. /ปี
ประเภทรายวิชา :
เพิ่มเติม
กลุ่มสาระการเรียนรู้ :
ภาษาต่างประเทศ
สาระการเรียนรู้ย่อย :
ระดับการศึกษา :
ระดับประถมศึกษา
 
ที่ ชื่อหน่วย ภาคเรียน
1 บทที่1 Our favorite dishes 1/2563
2 บทที่2 It's more interesting 1/2563
3 บทที่3 Safety first 1/2563
4 บทที่4 Having fun with activities 1/2563
5 บทที่5 How healthy are you? 2/2563
6 บทที่6 Important days 2/2563
7 บทที่7 Wonderfil land 2/2563
8 บทที่8 Summer holidays 2/2563