ข้อมูลรายวิชาประวัติศาสตร์

ข้อมูลรายวิชาประวัติศาสตร์
ชื่อวิชา :
ประวัติศาสตร์
รหัสวิชา :
ส11102
น้ำหนัก/หน่วยกิต :
1.0 หน่วย
เวลาเรียน/ภาคเรียน :
20 ชม. / ภาคเรียน40 ชม. /ปี
ประเภทรายวิชา :
พื้นฐาน
กลุ่มสาระการเรียนรู้ :
กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
สาระการเรียนรู้ย่อย :
รายวิชาในกลุ่มศาสนา
ระดับการศึกษา :
ระดับประถมศึกษา
 
ที่ ชื่อหน่วย ภาคเรียน
1 วัน เวลา และเรื่องราว ทางประวัติศาสตร์ 1/2563
บทที่ : 1 รู้จักปฏิทิน
บทที่ : 2 ประโยชน์ของปฏิทิน
บทที่ : 3 วันแบบสุริยคติ
บทที่ : 4 เดือนแบบสุริยคติ
บทที่ : 5 วันและเดือนแบบจันทรคติ
บทที่ : 6 การบอกเวลาแบบสุริยคติและจันทรคติ
บทที่ : 7 ปฏิทินบอกความสำคัญของวันสำคัญ
บทที่ : 8 วันสำคัญที่ปรากฏ ในปฏิทิน
บทที่ : 9 ปฏิทินใช้ช่วยเตือนความจำของเรา
บทที่ : 10 การแบ่งช่วงเวลาใน 1 วัน
บทที่ : 11 เราเป็นใคร
บทที่ : 12 ความเป็นมาของ ครอบครัว
2 การดำเนินชีวิต 1/2563
บทที่ : 1 ความเปลี่ยนแปลงของสภาพแวดล้อม
บทที่ : 2 ความเปลี่ยนแปลงของสภาพแวดล้อมที่ส่งผลต่อการดำเนินชีวิต
บทที่ : 3 การเปลี่ยนแปลง ในครอบครัว
บทที่ : 4 การเปลี่ยนแปลง ในครอบครัวของฉัน
บทที่ : 5 สาเหตุและผลของ การเปลี่ยนแปลง
บทที่ : 6 การปรับตัวให้เข้ากับ ผลของการเปลี่ยนแปลง
บทที่ : 7 เหตุการณ์ในอดีตที่มีผลกับปัจจุบัน
บทที่ : 8 เหตุการณ์ในอดีตที่มีผลต่อตนเองในปัจจุบัน
บทที่ : 9 เหตุการณ์ในอดีตที่มีผลต่อครอบครัวในปัจจุบัน
บทที่ : 10 เหตุการณ์ในอดีตที่ส่ง ผลดีต่อชีวิตครอบครัว ในปัจจุบัน