ข้อมูลรายวิชาประวัติศาสตร์

ข้อมูลรายวิชาประวัติศาสตร์
ชื่อวิชา :
ประวัติศาสตร์
รหัสวิชา :
ส11102
น้ำหนัก/หน่วยกิต :
1.0 หน่วย
เวลาเรียน/ภาคเรียน :
20 ชม. / ภาคเรียน40 ชม. /ปี
ประเภทรายวิชา :
พื้นฐาน
กลุ่มสาระการเรียนรู้ :
กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
สาระการเรียนรู้ย่อย :
รายวิชาในกลุ่มศาสนา
ระดับการศึกษา :
ระดับประถมศึกษา
 
ที่ ชื่อหน่วย ภาคเรียน
1 การใช้ปฏิทินในชีวิตประจำวัน 1/2563
บทที่ : 1 1 รู้จักปฏิทิน
บทที่ : 2 2 วันแบบสุริยคติ
บทที่ : 3 3 เดือนแบบสุริยคติ
บทที่ : 4 4 เวลาแบบจันทรคติ
บทที่ : 5 5 การนับเวลาแบบสุริยคติและจันทรคติ
บทที่ : 6 6 ปฏิทินบอกความสำคัญของวันสำคัญ
บทที่ : 7 7 ปฏิทินใช้ช่วยเตือนความจำของเรา
บทที่ : 8 8 การแบ่งช่วงเวลาใน 1 วัน
2 2 ความเป็นมาของเรา 1/2563
บทที่ : 1 1 เราเป็นใคร
บทที่ : 2 2 ความเป็นมาของตนเอง
บทที่ : 3 3 ความเป็นมาของครอบครัว
3 ชีวิตที่เปลี่ยนแปลง 1/2563
บทที่ : 1 1 ความเปลี่ยนแปลงของสภาพแวดล้อม
บทที่ : 2 2 การเปลี่ยนแปลงในครอบครัว
บทที่ : 3 3 สาเหตุและผลของการเปลี่ยนแปลง
4 ชาติไทย 2/2563
บทที่ : 1 ธงชาติไทย
บทที่ : 2 เพลงชาติไทยและ เพลงสรรเสริญพระบารมี
บทที่ : 3 การปฏิบัติตนเมื่อได้ยินเพลงชาติไทยและ เพลงสรรเสริญพระบารมี
บทที่ : 4 ศาสนาของชาติไทย
บทที่ : 5 พระมหากษัตริย์ของชาติไทย
บทที่ : 6 ภาษาไทย
บทที่ : 7 อาหารไทย
บทที่ : 8 วัฒนธรรมและประเพณีไทย
บทที่ : 9 แผนที่ประเทศไทย
บทที่ : 10 เงินตราของไทย
5 แหล่งวัฒนธรรมที่ภาคภูมิใจในท้องถิ่น 2/2563
บทที่ : 1 แหล่งวัฒนธรรมในชุมชน
บทที่ : 2 คุณค่าและความสำคัญของแหล่งวัฒนธรรมในชุมชน
บทที่ : 3 ความภาคภูมิใจในท้องถิ่น
6 เหตุการณ์ในอดีตที่มีผลกับปัจจุบัน 2/2563
บทที่ : 1 เหตุการณ์ในอดีตที่มีผลต่อตนเองในปัจจุบัน
บทที่ : 2 เหตุการณ์ในอดีตที่มีผลต่อครอบครัวในปัจจุบัน