ข้อมูลรายวิชาประวัติศาสตร์

ข้อมูลรายวิชาประวัติศาสตร์
ชื่อวิชา :
ประวัติศาสตร์
รหัสวิชา :
ส12102
น้ำหนัก/หน่วยกิต :
1.0 หน่วย
เวลาเรียน/ภาคเรียน :
20 ชม. / ภาคเรียน40 ชม. /ปี
ประเภทรายวิชา :
พื้นฐาน
กลุ่มสาระการเรียนรู้ :
กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
สาระการเรียนรู้ย่อย :
รายวิชาในกลุ่มศาสนา
ระดับการศึกษา :
ระดับประถมศึกษา
 
ที่ ชื่อหน่วย ภาคเรียน
1 จากวันวานสู่วันพรุ่งนี้ 1/2563
บทที่ : 1 1 คำบอกช่วงเวลา
บทที่ : 2 2 การใช้คำบอกช่วงเวลา
บทที่ : 3 3 การใช้ปฏิทินบอกวันสำคัญ
2 ฉันเป็นใคร 1/2563
บทที่ : 1 เรียนรู้เรื่องของตัวเราและครอบครัวจากสูติบัตรและทะเบียนบ้าน
บทที่ : 2 เรียนรู้เรื่องของตัวเราและครอบครัวจากภาพถ่ายและสิ่งของเครื่องใช้
บทที่ : 3 การสืบค้นและบันทึกเรื่องสำคัญของครอบครัว
3 ชีวิตที่เปลี่ยนแปลง 1/2563
บทที่ : 1 การเปลี่ยนแปลงรูปแบบการใช้ชีวิตของผู้คน ในอดีตกับปัจจุบัน
บทที่ : 2 การเปลี่ยนแปลงของชุมชน
บทที่ : 3 การเปลี่ยนแปลงวิถีชีวิตของคนในชุมชน
บทที่ : 4 การเปลี่ยนแปลงวิถีชีวิตของคนในชุมชน
บทที่ : 5 การเปลี่ยนแปลงในชุมชนของเรา
4 คนดีในท้องถิ่น 2/2563
บทที่ : 1 คนดีที่ชุมชนเกาะเกร็ด
บทที่ : 2 คนดีที่เมืองนครศรีธรรมราช
บทที่ : 3 คนดีในชุมชน : พระครูวัดฉลอง
บทที่ : 4 คนดีในชุมชน : ครูบาศรีวิชัย
บทที่ : 5 คนดีในชุมชน : ท้าวสุรนารี
บทที่ : 6 คนดีในชุมชนของเรา
5 วัฒนธรรมและภูมิปัญญาที่น่าภูมิใจ (1) 2/2563
บทที่ : 1 ความหมายของวัฒนธรรมไทย
บทที่ : 2 วัฒนธรรม ประเพณี และภูมิปัญญา เกี่ยวกับอาชีพของคนไทย
บทที่ : 3 วัฒนธรรมในชีวิตประจำวัน : การแสดงความเคารพ
บทที่ : 4 วัฒนธรรมในชีวิตประจำวัน : ภาษาไทย
บทที่ : 5 วัฒนธรรมในชีวิตประจำวัน : อาหารไทย
บทที่ : 6 วัฒนธรรมในชีวิตประจำวัน : ประเพณีไทย
6 วัฒนธรรมและภูมิปัญญาที่น่าภูมิใจ (2) 2/2563
บทที่ : 1 ความหมายของภูมิปัญญาไทย
บทที่ : 2 ภูมิปัญญาท้องถิ่น