ข้อมูลรายวิชาประวัติศาสตร์

ข้อมูลรายวิชาประวัติศาสตร์
ชื่อวิชา :
ประวัติศาสตร์
รหัสวิชา :
ส14102
น้ำหนัก/หน่วยกิต :
1.0 หน่วย
เวลาเรียน/ภาคเรียน :
20 ชม. / ภาคเรียน40 ชม. /ปี
ประเภทรายวิชา :
พื้นฐาน
กลุ่มสาระการเรียนรู้ :
กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
สาระการเรียนรู้ย่อย :
รายวิชาในกลุ่มศาสนา
ระดับการศึกษา :
ระดับประถมศึกษา
 
ที่ ชื่อหน่วย ภาคเรียน
1 เวลา ช่วงเวลา และยุคสมัยทางประวัติศาสตร์ 1/2563
บทที่ : 1 ทศวรรษ
บทที่ : 2 ศตวรรษ
บทที่ : 3 สหัสวรรษ
2 ยุคสมัยทางประวัติศาสตร์ 1/2563
บทที่ : 1 การแบ่งยุคสมัยในการศึกษาประวัติศาสตร์
บทที่ : 2 ยุคสมัยที่ใช้ในการศึกษาประวัติศาสตร์ไทย
3 การศึกษาประวัติศาสตร์ท้องถิ่น 1/2563
บทที่ : 1 ประเภทของหลักฐานเกี่ยวกับท้องถิ่น
บทที่ : 2 การศึกษาหลักฐานเกี่ยวกับท้องถิ่น
บทที่ : 3 การศึกษาประวัติศาสตร์ท้องถิ่น
4 การตั้งถิ่นฐานและการดำรงชีวิตของมนุษย์ ในดินแดนไทย 1/2563
บทที่ : 1 ปัจจัยที่มีผลต่อการตั้งถิ่นฐานของมนุษย์
บทที่ : 2 การตั้งหลักแหล่งของมนุษย์สมัยก่อนประวัติศาสตร์ในดินแดนไทย
บทที่ : 3 พัฒนาการของชุมชนสมัยก่อนประวัติศาสตร์
5 พัฒนาการของมนุษย์สมัยประวัติศาสตร์ในดินแดนไทย 2/2563
บทที่ : 1 แคว้นโบราณสมัยประวัติศาสตร์ในดินแดนไทย : ภาคเหนือ
บทที่ : 2 แคว้นโบราณสมัยประวัติศาสตร์ในดินแดนไทย : ภาคกลาง
บทที่ : 3 แคว้นโบราณสมัยประวัติศาสตร์ในดินแดนไทย : ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
บทที่ : 4 แคว้นโบราณสมัยประวัติศาสตร์ในดินแดนไทย : ภาคใต้
บทที่ : 5 การสืบค้นข้อมูลแคว้นโบราณสมัยประวัติศาสตร์ในท้องถิ่น
6 พัฒนาการของสมัยสุโขทัย 2/2563
บทที่ : 1 การตั้งอาณาจักรสุโขทัย
บทที่ : 2 พัฒนาการด้านการเมืองการปกครองสมัยสุโขทัย
บทที่ : 3 พัฒนาการด้านเศรษฐกิจสมัยสุโขทัย
7 บุคคลสำคัญสมัยสุโขทัย 2/2563
บทที่ : 1 พ่อขุนศรีอินทราทิตย์
บทที่ : 2 พ่อขุนรามคำแหงมหาราช
บทที่ : 3 พระมหาธรรมราชาที่ 1 (ลิไทย)
บทที่ : 4 สืบค้นประวัติและผลงานบุคคลสำคัญสมัยสุโขทัย
8 ภูมิปัญญาสมัยสุโขทัย 2/2563
บทที่ : 1 ภูมิปัญญาในการดำรงชีวิต
บทที่ : 2 ภูมิปัญญาในด้านศิลปวัฒนธรรม
บทที่ : 3 ภูมิปัญญาด้านศาสนา
บทที่ : 4 คุณค่าของภูมิปัญญาสมัยสุโขทัย
บทที่ : 5 การร่วมมือกันอนุรักษ์ภูมิปัญญาสมัยสุโขทัย