ข้อมูลรายวิชาประวัติศาสตร์

ข้อมูลรายวิชาประวัติศาสตร์
ชื่อวิชา :
ประวัติศาสตร์
รหัสวิชา :
ส14102
น้ำหนัก/หน่วยกิต :
1.0 หน่วย
เวลาเรียน/ภาคเรียน :
20 ชม. / ภาคเรียน40 ชม. /ปี
ประเภทรายวิชา :
พื้นฐาน
กลุ่มสาระการเรียนรู้ :
กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
สาระการเรียนรู้ย่อย :
รายวิชาในกลุ่มศาสนา
ระดับการศึกษา :
ระดับประถมศึกษา
 
ที่ ชื่อหน่วย ภาคเรียน
1 การนับช่วงเวลาเป็นทศวรรษ ศตวรรษ และสหัสวรรษ 1/2563
บทที่ : 1 การนับช่วงเวลาเป็นทศวรรษ ศตวรรษ และสหัสวรรษ
บทที่ : 2 2 ความหมายและช่วงเวลาของทศวรรษ ศตวรรษ และสหัสวรรษ
บทที่ : 3 การใช้ทศวรรษ ศตวรรษ และสหัสวรรษ เพื่อทำความเข้าใจช่วงเวลาในเอกสาร (1)
บทที่ : 4 การใช้ทศวรรษ ศตวรรษ และสหัสวรรษ เพื่อทำความเข้าใจช่วงเวลาในเอกสาร (2)
บทที่ : 5 กิจกรรมเสริมทักษะความรู้ท้ายหน่วยการเรียนรู้
2 ยุคสมัยและหลักฐานทางประวัติศาสตร์ 1/2563
บทที่ : 1 การแบ่งยุคสมัยทางประวัติศาสตร์ (1)
บทที่ : 2 การแบ่งยุคสมัยทางประวัติศาสตร์ (2)
บทที่ : 3 ยุคสมัยในการศึกษาประวัติศาสตร์
บทที่ : 4 ยุคสมัยที่ใช้ในการศึกษาประวัติศาสตร์ไทย (1)
บทที่ : 5 ยุคสมัยที่ใช้ในการศึกษาประวัติศาสตร์ไทย (2)
บทที่ : 6 ความหมายและความสำคัญของหลักฐานทางประวัติศาสตร์
บทที่ : 7 ประเภทของหลักฐานทางประวัติศาสตร์ (1)
บทที่ : 8 ประเภทของหลักฐานทางประวัติศาสตร์ (2)
บทที่ : 9 หลักฐานที่ใช้ในการศึกษาความเป็นมาของท้องถิ่น
บทที่ : 10 การจำแนกหลักฐานของท้องถิ่นเป็นหลักฐานชั้นต้นและหลักฐานชั้นรอง
บทที่ : 11 กิจกรรมเสริมทักษะความรู้ ท้ายหน่วยการเรียนรู้