ข้อมูลรายวิชาประวัติศาสตร์

ข้อมูลรายวิชาประวัติศาสตร์
ชื่อวิชา :
ประวัติศาสตร์
รหัสวิชา :
ส15102
น้ำหนัก/หน่วยกิต :
1.0 หน่วย
เวลาเรียน/ภาคเรียน :
20 ชม. / ภาคเรียน40 ชม. /ปี
ประเภทรายวิชา :
พื้นฐาน
กลุ่มสาระการเรียนรู้ :
กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
สาระการเรียนรู้ย่อย :
รายวิชาในกลุ่มศาสนา
ระดับการศึกษา :
ระดับประถมศึกษา
 
ที่ ชื่อหน่วย ภาคเรียน
1 ความเป็นมาของท้องถิ่น 1/2563
บทที่ : 1 วิธีการสืบค้นความเป็นมาของท้องถิ่น
บทที่ : 2 หลักฐานทางประวัติศาสตร์
บทที่ : 3 3 หลักฐานทางประวัติศาสตร์ ที่ใช้ในการศึกษาท้องถิ่น
บทที่ : 4 การนำเสนอความเป็นมาของท้องถิ่น โดยอ้างอิงจากหลักฐาน (1)
บทที่ : 5 การนำเสนอความเป็นมาของท้องถิ่น โดยอ้างอิงจากหลักฐาน (2)
บทที่ : 6 กิจกรรมเสริมทักษะความรู้การสืบค้น ความเป็นมาของท้องถิ่น
บทที่ : 7 การตั้งคำถามทางประวัติศาสตร์อย่างมีเหตุผล
บทที่ : 8 การตอบคำถามทางประวัติศาสตร์อย่างมีเหตุผล
บทที่ : 9 ความจริงกับข้อเท็จจริงเกี่ยวกับ เรื่องราวในท้องถิ่น (1)
บทที่ : 10 ความจริงกับข้อเท็จจริงเกี่ยวกับ เรื่องราวในท้องถิ่น (2)
บทที่ : 11 กิจกรรมเสริมทักษะความรู้ ท้ายหน่วยการเรียนรู้
2 การสร้างสรรค์อารยธรรม 1/2563
บทที่ : 1 อารยธรรมตะวันออก : อารยธรรมอินเดีย
บทที่ : 2 อิทธิพลของอารยธรรมอินเดีย
บทที่ : 3 อารยธรรมตะวันออก : อารยธรรมจีน
บทที่ : 4 อิทธิพลของอารยธรรมจีน
บทที่ : 5 การเข้ามาของอารยธรรมตะวันตก ในดินแดนไทยและภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้
บทที่ : 6 อิทธิพลของอารยธรรมตะวันตก
บทที่ : 7 กิจกรรมเสริมทักษะความรู้ท้าย หน่วยการเรียนรู้
3 อาณาจักรอยุธยา 2/2563
บทที่ : 1 การสถาปนาอาณาจักรอยุธยา
บทที่ : 2 การสถาปนาอาณาจักรอยุธยา (2)
บทที่ : 3 พัฒนาการอยุธยาด้านการเมืองการปกครองสมัยตอนต้น
บทที่ : 4 พัฒนาการอยุธยาด้านการเมือง การปกครองสมัยตอนกลาง
บทที่ : 5 พัฒนาการอยุธยาด้านการเมือง การปกครองสมัยตอนปลาย
บทที่ : 6 พัฒนาการอยุธยาด้านเศรษฐกิจ
บทที่ : 7 พัฒนาการอยุธยาด้านสังคม
บทที่ : 8 ประวัติและผลงานของ สมเด็จพระรามาธิบดีที่ 1
บทที่ : 9 ประวัติและผลงานของสมเด็จพระบรมไตรโลกนาถ
บทที่ : 10 ประวัติและผลงานของ สมเด็จพระนเรศวรมหาราช
บทที่ : 11 ประวัติและผลงานของ สมเด็จพระนารายณ์มหาราช
บทที่ : 12 ชาวบ้านบางระจัน
บทที่ : 13 ภูมิปัญญาไทยสมัยอยุธยา
บทที่ : 14 กิจกรรมเสริมทักษะความรู้ท้ายหน่วยการเรียนรู้
4 อาณาจักรธนบุรี 2/2563
บทที่ : 1 การกอบกู้เอกราช
บทที่ : 2 การสถาปนาธนบุรี
บทที่ : 3 พัฒนาการของอาณาจักรธนบุรี : ด้านการเมืองการปกครองและด้านเศรษฐกิจ
บทที่ : 4 พัฒนาการของอาณาจักรธนบุรี: ด้านสังคมและวัฒนธรรม
บทที่ : 5 พระราชประวัติของสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช
บทที่ : 6 พระราชกรณียกิจของสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช
บทที่ : 7 ภูมิปัญญาไทยสมัยธนบุรี
บทที่ : 8 กิจกรรมเสริมทักษะความรู้ท้ายหน่วยการเรียนรู้