ข้อมูลรายวิชาสังคมศึกษาศาสนา วัฒนธรรมหน้าที่พลเมือง ภูมิศาสตร์

ข้อมูลรายวิชาสังคมศึกษาศาสนา วัฒนธรรมหน้าที่พลเมือง ภูมิศาสตร์
ชื่อวิชา :
สังคมศึกษาศาสนา วัฒนธรรมหน้าที่พลเมือง ภูมิศาสตร์
รหัสวิชา :
ส14101
น้ำหนัก/หน่วยกิต :
2.0 หน่วย
เวลาเรียน/ภาคเรียน :
40 ชม. / ภาคเรียน80 ชม. /ปี
ประเภทรายวิชา :
พื้นฐาน
กลุ่มสาระการเรียนรู้ :
กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
สาระการเรียนรู้ย่อย :
รายวิชาในกลุ่มศาสนา
ระดับการศึกษา :
ระดับประถมศึกษา
 
ที่ ชื่อหน่วย ภาคเรียน
1 การเลือกซื้อสินค้าและบริการ 1/2563
บทที่ : 1 การเลือกซื้อสินค้าและบริการ
บทที่ : 2 ปัจจัยที่มีผลต่อการเลือกซื้อสินค้าและบริการ
บทที่ : 3 สิทธิของผู้บริโภค (1)
บทที่ : 4 สิทธิของผู้บริโภค (2)
บทที่ : 5 สินค้าและบริการที่มีเครื่องหมายรับรองคุณภาพ (1)
บทที่ : 6 สินค้าและบริการ ที่มีเครื่องหมายรับรองคุณภาพ (2)
บทที่ : 7 กิจกรรมเสริมทักษะความรู้ท้ายหน่วยการเรียนรู้
2 เศรษฐกิจพอเพียงและความสัมพันธ์ทางเศรษฐกิจ 1/2563
บทที่ : 1 หลักการของเศรษฐกิจพอเพียง
บทที่ : 2 การนำหลักเศรษฐกิจพอเพียง ไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวัน (1)
บทที่ : 3 การนำหลักเศรษฐกิจพอเพียงไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวัน (2)
บทที่ : 4 การพึ่งพาอาศัยกันทางเศรษฐกิจของคนในชุมชน
บทที่ : 5 อาชีพ สินค้า และบริการที่ผลิตในชุมชน
บทที่ : 6 การสร้างความเข้มแข็งในชุมชนด้วยการใช้สิ่งของที่ผลิตในชุมชน
บทที่ : 7 กิจกรรมเสริมทักษะความรู้ท้ายหน่วยการเรียนรู้
3 หน้าที่เบื้องต้นของเงิน 1/2563
บทที่ : 1 ความหมายและประเภทของเงิน
บทที่ : 2 หน้าที่เบื้องต้นและความสำคัญของเงินในระบบเศรษฐกิจ
บทที่ : 3 สกุลเงินสำคัญที่ใช้ในการซื้อขายแลกเปลี่ยนระหว่างประเทศ
บทที่ : 4 กิจกรรมเสริมทักษะความรู้ท้ายหน่วยการเรียนรู้
4 วัฒนธรรมไทย 1/2563
บทที่ : 1 วัฒนธรรม
บทที่ : 2 วัฒนธรรมในภาคต่างๆ ของไทย