ข้อมูลรายวิชาสังคมศึกษาศาสนา วัฒนธรรมหน้าที่พลเมือง ภูมิศาสตร์

ข้อมูลรายวิชาสังคมศึกษาศาสนา วัฒนธรรมหน้าที่พลเมือง ภูมิศาสตร์
ชื่อวิชา :
สังคมศึกษาศาสนา วัฒนธรรมหน้าที่พลเมือง ภูมิศาสตร์
รหัสวิชา :
ส14101
น้ำหนัก/หน่วยกิต :
2.0 หน่วย
เวลาเรียน/ภาคเรียน :
40 ชม. / ภาคเรียน80 ชม. /ปี
ประเภทรายวิชา :
พื้นฐาน
กลุ่มสาระการเรียนรู้ :
กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
สาระการเรียนรู้ย่อย :
รายวิชาในกลุ่มศาสนา
ระดับการศึกษา :
ระดับประถมศึกษา
 
ที่ ชื่อหน่วย ภาคเรียน
1 สมาชิกที่ดีของชุมชน 1/2563
บทที่ : 1 พลเมืองดีตามวิถีประชาธิปไตย
บทที่ : 2 ผู้นำและผู้ตามในสังคมประชาธิปไตย
บทที่ : 3 สิทธิพื้นฐานสำหรับเด็ก
บทที่ : 4 การอยู่ร่วมกันอย่างสันติสุข
2 วัฒนธรรมท้องถิ่น 1/2563
บทที่ : 1 ความหมาย ลักษณะ และประเภทของวัฒนธรรม
บทที่ : 2 ความแตกต่างทางวัฒนธรรม
บทที่ : 3 สาเหตุที่ทำให้วัฒนธรรมของท้องถิ่นแตกต่างกัน
3 ประวัติและความสำคัญของศาสนา 1/2563
บทที่ : 1 ความสำคัญของศาสนา
บทที่ : 2 พระพุทธศาสนา
บทที่ : 3 ศาสนาคริสต์
บทที่ : 4 ศาสนาอิสลาม
4 หลักธรรมของศาสนา 1/2563
บทที่ : 1 หลักธรรมสำคัญของพระพุทธศาสนา
บทที่ : 2 2 หลักธรรมสำคัญของศาสนาคริสต์
บทที่ : 3 หลักธรรมสำคัญของศาสนาอิสลาม
5 เชื่อมั่นในการทำความดี 1/2563
บทที่ : 1 คนดีที่น่าชื่นชม
บทที่ : 2 แบบอย่างความดี
บทที่ : 3 ศาสนิกชนตัวอย่าง
6 ศาสนิกชนที่ดี 1/2563
บทที่ : 1 การสวดมนต์ไหว้พระ สรรเสริญคุณพระรัตนตรัย และแผ่เมตตา
บทที่ : 2 การบริหารจิตและเจริญปัญญา
บทที่ : 3 การฝึกให้มีสติ
บทที่ : 4 การฝึกให้มีสมาธิในการฟัง การอ่าน การคิด การถาม และการเขียน
บทที่ : 5 ความสำคัญของศาสนสถาน
บทที่ : 6 มรรยาทของศาสนิกชนที่ดี
บทที่ : 7 ศาสนพิธี
7 เงินทองของมีค่า 2/2563
บทที่ : 1 ความหมายของเงิน
บทที่ : 2 หน้าที่ของเงินในระบบเศรษฐกิจ
บทที่ : 3 ประเภทของเงิน
8 การบริโภคสินค้าและบริการ 2/2563
บทที่ : 1 สินค้าและการบริการ
บทที่ : 2 ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการเลือกซื้อสินค้าและบริการ
บทที่ : 3 การคุ้มครองผู้บริโภค
บทที่ : 4 สิทธิพื้นฐานของผู้บริโภค
บทที่ : 5 เครื่องหมายรับรองคุณภาพสินค้าและบริการ
บทที่ : 6 หลักเกณฑ์ในการตัดสินใจเลือกซื้อสินค้าและบริการ
9 เศรษฐกิจพอเพียง 2/2563
บทที่ : 1 ความหมายของเศรษฐกิจพอเพียง
บทที่ : 2 หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
บทที่ : 3 การประยุกต์ใช้เศรษฐกิจพอเพียงในชีวิตประจำวัน
10 เศรษฐกิจชุมชนในประเทศไทย 2/2563
บทที่ : 1 เศรษฐกิจชุมชน
บทที่ : 2 ลักษณะอาชีพ สินค้า และบริการในชุมชน
บทที่ : 3 การพึ่งพาอาศัยกันทางเศรษฐกิจในชุมชน
บทที่ : 4 ชุมชนเข้มแข็ง
11 แผนที่ ภาพถ่าย 2/2563
บทที่ : 1 ความสำคัญของแผนที่
บทที่ : 2 ชนิดของแผนที่
บทที่ : 3 การใช้แผนที่
บทที่ : 4 ข้อมูลจากแผนที่จังหวัดของเรา
บทที่ : 5 ภาพถ่าย
12 สภาพแวดล้อมรอบตัวเรา 2/2563
บทที่ : 1 สภาพแวดล้อมทางกายภาพของชุมชน
บทที่ : 2 สภาพแวดล้อมทางกายภาพกับการประกอบอาชีพ
บทที่ : 3 สภาพแวดล้อมทางกายภาพกับลักษณะที่อยู่อาศัย
บทที่ : 4 สภาพแวดล้อมทางกายภาพกับการบริโภค
บทที่ : 5 ลักษณะของการเปลี่ยนแปลงสภาพแวดล้อมในจังหวัด
บทที่ : 6 ผลจากการเปลี่ยนแปลงสภาพแวดล้อมในจังหวัด
บทที่ : 7 การอนุรักษ์ทรัพยากรและสิ่งแวดล้อม
บทที่ : 8 การมีส่วนร่วมในการอนุรักษ์ทรัพยากร และสิ่งแวดล้อม