ข้อมูลรายวิชาสังคมศึกษาศาสนา วัฒนธรรมหน้าที่พลเมือง ภูมิศาสตร์

ข้อมูลรายวิชาสังคมศึกษาศาสนา วัฒนธรรมหน้าที่พลเมือง ภูมิศาสตร์
ชื่อวิชา :
สังคมศึกษาศาสนา วัฒนธรรมหน้าที่พลเมือง ภูมิศาสตร์
รหัสวิชา :
ส15101
น้ำหนัก/หน่วยกิต :
2.0 หน่วย
เวลาเรียน/ภาคเรียน :
40 ชม. / ภาคเรียน80 ชม. /ปี
ประเภทรายวิชา :
พื้นฐาน
กลุ่มสาระการเรียนรู้ :
กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
สาระการเรียนรู้ย่อย :
รายวิชาในกลุ่มศาสนา
ระดับการศึกษา :
ระดับประถมศึกษา
 
ที่ ชื่อหน่วย ภาคเรียน
1 การผลิตสินค้าและบริการ 1/2563
บทที่ : 1 ปัจจัยการผลิตสินค้าและบริการ
บทที่ : 2 ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อ การผลิตสินค้าและบริการ
บทที่ : 3 กิจกรรมเสริมทักษะความรู้ ท้ายหน่วยการเรียนรู้
2 เศรษฐกิจพอเพียง 1/2563
บทที่ : 1 แนวคิดและหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
บทที่ : 2 การประยุกต์ใช้แนวคิดเศรษฐกิจพอเพียง
บทที่ : 3 ตัวอย่างการผลิตสินค้า และบริการในชุมชน
บทที่ : 4 กิจกรรมเสริมทักษะความรู้ท้ายหน่วยการเรียนรู้
3 เรื่อง สหกรณ์ 1/2563
บทที่ : 1 ความหมาย หลักการ และประโยชน์ของสหกรณ์
บทที่ : 2 ประเภทของสหกรณ์
บทที่ : 3 สหกรณ์ในโรงเรียน
บทที่ : 4 การประยุกต์หลักการของสหกรณ์ มาใช้ในชีวิตประจำวัน
บทที่ : 5 กิจกรรมเสริมทักษะความรู้ท้ายหน่วยการเรียนรู้
4 ธนาคาร 1/2563
บทที่ : 1 ความหมายของธนาคาร
บทที่ : 2 ความหมายและบทบาทหน้าที่ ของธนาคาร
บทที่ : 3 การฝากเงิน ถอนเงิน และดอกเบี้ยเงินฝากและเงินกู้
บทที่ : 4 การกู้ยืมเงิน
บทที่ : 5 กิจกรรมเสริมทักษะความรู้ ท้ายหน่วยการเรียนรู้
5 วัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่น 1/2563
บทที่ : 1 วัฒนธรรมไทย
บทที่ : 2 ภูมิปัญญาท้องถิ่นในชุมชน
บทที่ : 3 กิจกรรมเสริมทักษะความรู้ ท้ายหน่วยการเรียนรู้
6 ความสำคัญของพระพุทธศาสนาและพุทธประวัติ 2/2563
บทที่ : 1 ความสำคัญของพระพุทธศาสนา
บทที่ : 2 พุทธประวัติ: สรุปพุทธประวัติ
7 พุทธสาวก ชาดก และพุทธศาสนิกชนตัวอย่าง 2/2563
บทที่ : 1 ชาดก: จูฬเสฏฐิชาดกและวัณณาโรหชาดก
บทที่ : 2 พุทธสาวก: พระโสณโกฬิวิสะ
8 หน้าที่และมารยาทของชาวพุทธ 2/2563
บทที่ : 1 หน้าที่ชาวพุทธ
บทที่ : 2 มารยาทชาวพุทธ
9 พระไตรปิฎก 2/2563
บทที่ : 1 พระไตรปิฎก
10 หลักธรรมทางพระพุทธศาสนา 2/2563
บทที่ : 1 พระรัตนตรัย: พระพุทธ พระธรรม พระสงฆ์
บทที่ : 2 ไตรสิกขา