ข้อมูลรายวิชาสังคมศึกษาศาสนา วัฒนธรรมหน้าที่พลเมือง ภูมิศาสตร์

ข้อมูลรายวิชาสังคมศึกษาศาสนา วัฒนธรรมหน้าที่พลเมือง ภูมิศาสตร์
ชื่อวิชา :
สังคมศึกษาศาสนา วัฒนธรรมหน้าที่พลเมือง ภูมิศาสตร์
รหัสวิชา :
ส15101
น้ำหนัก/หน่วยกิต :
2.0 หน่วย
เวลาเรียน/ภาคเรียน :
40 ชม. / ภาคเรียน80 ชม. /ปี
ประเภทรายวิชา :
พื้นฐาน
กลุ่มสาระการเรียนรู้ :
กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
สาระการเรียนรู้ย่อย :
รายวิชาในกลุ่มศาสนา
ระดับการศึกษา :
ระดับประถมศึกษา
 
ที่ ชื่อหน่วย ภาคเรียน
1 ประวัติและความสำคัญของศาสนา 1/2563
บทที่ : 1 ความสำคัญของศาสนา
บทที่ : 2 ประวัติศาสนาต่างๆ ในประเทศไทย : พระพุทธศาสนา
บทที่ : 3 ประวัติศาสนาต่างๆ ในประเทศไทย : ศาสนาคริสต์และศาสนาอิสลาม
2 หลักธรรมของศาสนา 1/2563
บทที่ : 1 พระรัตนตรัย
บทที่ : 2 การไม่ทำความชั่ว
บทที่ : 3 การทำความดี และการทำจิตใจให้สะอาดบริสุทธิ์
บทที่ : 4 พุทธศาสนสุภาษิต
บทที่ : 5 หลักธรรมของศาสนาต่างๆ
3 เรียนรู้สิ่งที่ดี 1/2563
บทที่ : 1 แบบอย่างการทำความดี
บทที่ : 2 พระไตรปิฎก
4 ศาสนิกชนที่ดี 1/2563
บทที่ : 1 พิธีกรรมสำคัญทางพระพุทธศาสนา
บทที่ : 2 พิธีกรรมสำคัญของศาสนาอื่น
บทที่ : 3 มรรยาทของศาสนิกชนที่ดี
บทที่ : 4 การพัฒนาจิตตามแนวทางของศาสนา
5 พลเมืองดีตามวิถีประชาธิปไตย 1/2563
บทที่ : 1 การปฏิบัติตนตามสถานภาพ บทบาทและหน้าที่
บทที่ : 2 การปฏิบัติตนตามสิทธิและเสรีภาพ
บทที่ : 3 คุณลักษณะของพลเมืองดี
6 สิทธิเด็ก 1/2563
บทที่ : 1 การละเมิดสิทธิเด็ก
บทที่ : 2 ปัญหาการละเมิดสิทธิเด็กในสังคมไทย
บทที่ : 3 แนวทางการปกป้องคุ้มครองตนเองหรือผู้อื่นจากการละเมิดสิทธิเด็ก
บทที่ : 4 การปกป้องคุ้มครองสิทธิเด็กในสังคมไทย
7 วัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่น 2/2563
บทที่ : 1 ความหมายและประเภทของวัฒนธรรมไทย
บทที่ : 2 วัฒนธรรมไทยที่มีผลต่อการดำเนินชีวิตของคนในสังคมไทย
บทที่ : 3 คุณค่าและความสำคัญของวัฒนธรรมไทย
บทที่ : 4 การอนุรักษ์วัฒนธรรมไทย
บทที่ : 5 ความหมาย ประเภท และความสำคัญของภูมิปัญญาท้องถิ่น
บทที่ : 6 ตัวอย่างภูมิปัญญาท้องถิ่น
บทที่ : 7 การอนุรักษ์และเผยแพร่ภูมิปัญญาท้องถิ่น
8 การปกครองส่วนท้องถิ่น 2/2563
บทที่ : 1 การปกครองส่วนท้องถิ่น
บทที่ : 2 บทบาทและหน้าที่ของผู้บริหารท้องถิ่น
บทที่ : 3 องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นกับบริการสาธารณประโยชน์ในชุมชน
9 ปัจจัยการผลิตสินค้าและการบริการ 2/2563
บทที่ : 1 การผลิตสินค้าและการบริการ
บทที่ : 2 ปัจจัยการผลิตสินค้าและการบริการ
บทที่ : 3 ปัจจัยอื่นๆ ที่เป็นตัวกำหนดปริมาณสินค้าและบริการ
บทที่ : 4 ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการเลือกซื้อสินค้าและบริการของผู้บริโภค
บทที่ : 5 การผลิตสินค้าและบริการของท้องถิ่นต่างๆ
10 เศรษฐกิจพอเพียงและสหกรณ์ 2/2563
บทที่ : 1 เศรษฐกิจพอเพียง
บทที่ : 2 การปฏิบัติตนตามแนวเศรษฐกิจพอเพียงระดับครอบครัว
บทที่ : 3 การปฏิบัติตนตามแนวเศรษฐกิจพอเพียงระดับโรงเรียน
บทที่ : 4 การปฏิบัติตนตามแนวเศรษฐกิจพอเพียงระดับชุมชน
บทที่ : 5 การผลิตสินค้าและบริการในชุมชน
บทที่ : 6 สหกรณ์
บทที่ : 7 ประเภทของสหกรณ์และการฝึกปฏิบัติงานสหกรณ์ในโรงเรียน
11 ธนาคารและการกู้ยืมเงิน 2/2563
บทที่ : 1 หน้าที่เบื้องต้นของธนาคาร
บทที่ : 2 การฝากเงินและการถอนเงิน
บทที่ : 3 การกู้ยืมเงิน
12 ภูมิศาสตร์น่ารู้ 2/2563
บทที่ : 1 การบอกตำแหน่ง ระยะ ทิศทางในภูมิภาคตนเอง
บทที่ : 2 ลักษณะของภูมิลักษณ์ในภาคเหนือ
บทที่ : 3 ลักษณะของภูมิลักษณ์ในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
บทที่ : 4 ลักษณะของภูมิลักษณ์ในภาคกลาง
บทที่ : 5 ลักษณะของภูมิลักษณ์ในภาคตะวันออก
บทที่ : 6 ลักษณะของภูมิลักษณ์ในภาคตะวันตก
บทที่ : 7 ลักษณะของภูมิลักษณ์ในภาคใต้
บทที่ : 8 ความสัมพันธ์ของลักษณะทางกายภาพและ ลักษณะทางสังคมในภูมิภาคต่างๆ ของ ประเทศไทย
13 มนุษย์กับสิ่งแวดล้อม 2/2563
บทที่ : 1 สภาพแวดล้อมทางกายภาพที่มีอิทธิพลต่อการตั้งถิ่นฐานของประชากร
บทที่ : 2 สภาพแวดล้อมทางกายภาพที่มีอิทธิพลต่อการย้ายถิ่นฐานของประชากร
บทที่ : 3 อิทธิพลของสิ่งแวดล้อมทางธรรมชาติต่อการสร้างสรรค์วัฒนธรรมในภูมิภาคต่างๆ
บทที่ : 4 ผลที่เกิดจากการรักษาสภาพแวดล้อม
บทที่ : 5 ผลกระทบที่เกิดจากการทำลายสภาพแวดล้อม
บทที่ : 6 แนวทางการอนุรักษ์และรักษาสภาพแวดล้อมในภูมิภาค