ข้อมูลรายวิชาประวัติศาสตร์

ข้อมูลรายวิชาประวัติศาสตร์
ชื่อวิชา :
ประวัติศาสตร์
รหัสวิชา :
ส13102
น้ำหนัก/หน่วยกิต :
1.0 หน่วย
เวลาเรียน/ภาคเรียน :
20 ชม. / ภาคเรียน40 ชม. /ปี
ประเภทรายวิชา :
พื้นฐาน
กลุ่มสาระการเรียนรู้ :
กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
สาระการเรียนรู้ย่อย :
รายวิชาในกลุ่มศาสนา
ระดับการศึกษา :
ระดับประถมศึกษา
 
ที่ ชื่อหน่วย ภาคเรียน
1 ศักราชในชีวิตประจำวัน 1/2563
บทที่ : 1 ที่มาของศักราช
บทที่ : 2 วิธีการเทียบศักราช
บทที่ : 3 การเทียบศักราชในชีวิตประจำวัน
2 เรื่องราวสำคัญของโรงเรียนและชุมชน 1/2563
บทที่ : 1 โรงเรียนและชุมชนของเรา
บทที่ : 2 การลำดับเรื่องราวตามเวลา
บทที่ : 3 เรื่องราวสำคัญของชุมชน
3 ถิ่นฐานไทย 1/2563
บทที่ : 1 ปัจจัยที่มีผลต่อการตั้งถิ่นฐานและพัฒนาการของชุมชน
บทที่ : 2 ปัจจัยที่มีผลต่อการตั้งถิ่นฐานและพัฒนาการ ของชุมชนภาคเหนือ
บทที่ : 3 ปัจจัยที่มีผลต่อการตั้งถิ่นฐานและพัฒนาการ ของชุมชนภาคกลาง
บทที่ : 4 ปัจจัยที่มีผลต่อการตั้งถิ่นฐานและพัฒนาการ ของชุมชนภาคใต้
บทที่ : 5 ปัจจัยที่มีผลต่อการตั้งถิ่นฐานและพัฒนาการ ของชุมชนภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
4 ถิ่นฐานไทย 1/2563
บทที่ : 1 วัฒนธรรมชุมชน (1)
บทที่ : 2 วัฒนธรรมของชุมชน (2)
บทที่ : 3 ความเหมือนและความแตกต่างทางวัฒนธรรม ของชุมชน