ข้อมูลรายวิชาประวัติศาสตร์

ข้อมูลรายวิชาประวัติศาสตร์
ชื่อวิชา :
ประวัติศาสตร์
รหัสวิชา :
ส16102
น้ำหนัก/หน่วยกิต :
1.0 หน่วย
เวลาเรียน/ภาคเรียน :
20 ชม. / ภาคเรียน40 ชม. /ปี
ประเภทรายวิชา :
พื้นฐาน
กลุ่มสาระการเรียนรู้ :
กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
สาระการเรียนรู้ย่อย :
รายวิชาในกลุ่มศาสนา
ระดับการศึกษา :
ระดับประถมศึกษา
 
ที่ ชื่อหน่วย ภาคเรียน
1 หน่วยการเรียนรู้ที่ 1 เรื่อง การศึกษาเรื่องราวทางประวัติศาสตร์ 1/2563
บทที่ : 1 การศึกษาประวัติศาสตร์ไทย โดยวิธีการทางประวัติศาสตร์
บทที่ : 2 การศึกษาเรื่องราวทางประวัติศาสตร์โดยวิธีการทางประวัติศาสตร์
บทที่ : 3 การศึกษาเรื่องราวในท้องถิ่นโดยใช้วิธีการทางประวัติศาสตร์
บทที่ : 4 4 ตัวอย่างการศึกษาเรื่องราวในท้องถิ่น โดยใช้วิธีการทางประวัติศาสตร์
บทที่ : 5 กิจกรรมการบันทึกการศึกษา เรื่องราวในท้องถิ่นโดยใช้วิธีการทางประวัติศาสตร์
บทที่ : 6 หลักฐานในการศึกษาประวัติศาสตร์ไทย สมัยรัตนโกสินทร์
บทที่ : 7 แหล่งข้อมูลในการศึกษาประวัติศาสตร์ไทย สมัยรัตนโกสินทร์
บทที่ : 8 ข้อมูลที่ได้จากหลักฐานทั้งความจริง และข้อเท็จจริง
บทที่ : 9 การนำเสนอข้อมูลที่ได้จากหลักฐาน ทางประวัติศาสตร์
บทที่ : 10 กิจกรรมเสริมทักษะความรู้ท้ายหน่วยการเรียนรู้
บทที่ : 11 กิจกรรมเสริมทักษะความรู้ ท้ายหน่วยการเรียนรู้
2 ประเทศเพื่อนบ้านของไทย 1/2563
บทที่ : 1 ประเทศเพื่อนบ้านในปัจจุบัน
บทที่ : 2 สาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมาร์
บทที่ : 3 สาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมาร์ : ยุคก่อนอาณานิคม
บทที่ : 4 สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว
บทที่ : 5 สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว : ยุคก่อนอาณานิคม ยุคอาณานิคมและยุคหลังอาณานิคม
บทที่ : 6 ราชอาณาจักรกัมพูชา
บทที่ : 7 ราชอาณาจักรกัมพูชา : ยุคก่อนอาณานิคม ยุคอาณานิคมและยุคหลังอาณานิคม
บทที่ : 8 มาเลเซีย
บทที่ : 9 มาเลเซีย : ยุคก่อนอาณานิคมยุคอาณานิคมและยุคหลังอาณานิคม
บทที่ : 10 ความเหมือนและความแตกต่างระหว่าง ประเทศไทยกับประเทศเพื่อนบ้าน
บทที่ : 11 กิจกรรมเสริมทักษะความรู้ประเทศเพื่อนบ้านของไทย
บทที่ : 12 ความเป็นมาของกลุ่มอาเซียน
บทที่ : 13 อาเซียนในปัจจุบัน
บทที่ : 14 ความสัมพันธ์ของประเทศสมาคมอาเซียนด้านเศรษฐกิจ สังคม และวัฒนธรรม
บทที่ : 15 อาเซียนในอนาคต (ประชาคมอาเซียน)
บทที่ : 16 กิจกรรมเสริมทักษะความรู้ท้ายหน่วยการเรียนรู้
3 สอบปลายภาค 2/2563
4 อาณาจักรรัตนโกสินทร์ 2/2563
บทที่ : 1 การสถาปนาอาณาจักรรัตนโกสินทร์
บทที่ : 2 พัฒนาการของอาณาจักรรัตนโกสินทร์ ด้านการเมืองการปกครองยุคตอนต้น
บทที่ : 3 พัฒนาการของอาณาจักรรัตนโกสินทร์ ด้านเศรษฐกิจและสังคมยุคตอนต้น
บทที่ : 4 พัฒนาการของอาณาจักรรัตนโกสินทร์ ด้านการเมืองการปกครองยุคปฏิรูปประเทศให้เป็นแบบสมัยใหม่
บทที่ : 5 พัฒนาการของอาณาจักรรัตนโกสินทร์ด้านเศรษฐกิจยุคปฏิรูปประเทศให้เป็นแบบสมัยใหม่
บทที่ : 6 พัฒนาการด้านสังคมยุคปฏิรูปประเทศให้เป็นแบบสมัยใหม่
บทที่ : 7 พัฒนาการของอาณาจักรรัตนโกสินทร์ ยุคปฏิรูปการปกครองเป็นระบอบประชาธิปไตย
บทที่ : 8 พัฒนาการของอาณาจักรรัตนโกสินทร์ด้านเศรษฐกิจและสังคม ยุคปฏิรูปการปกครองเป็นระบอบประชาธิปไตย
บทที่ : 9 ประวัติและผลงานของบุคคลสำคัญ สมัยรัตนโกสินทร์ : พระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราช
บทที่ : 10 ประวัติและผลงานของบุคคลสำคัญ สมัยรัตนโกสินทร์ : สมเด็จพระบวรราชเจ้ามหาสุรสิงหนาท
บทที่ : 11 ประวัติและผลงานของบุคคลสำคัญ สมัยรัตนโกสินทร์ : พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว
บทที่ : 12 ภูมิปัญญาไทยในสมัยรัตนโกสินทร์
บทที่ : 13 กิจกรรมเสริมทักษะความรู้ ท้ายหน่วยการเรียนรู้