ข้อมูลรายวิชาคณิตศาสตร์

ข้อมูลรายวิชาคณิตศาสตร์
ชื่อวิชา :
คณิตศาสตร์
รหัสวิชา :
ค14101
น้ำหนัก/หน่วยกิต :
4.0 หน่วย
เวลาเรียน/ภาคเรียน :
80 ชม. / ภาคเรียน160 ชม. /ปี
ประเภทรายวิชา :
พื้นฐาน
กลุ่มสาระการเรียนรู้ :
กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์
สาระการเรียนรู้ย่อย :
ระดับการศึกษา :
ระดับประถมศึกษา
 
ที่ ชื่อหน่วย ภาคเรียน
1 จำนวนนับที่มากกว่า 100,000 1/2563
บทที่ : 1 จำนวนนับที่มากกว่า 100,000
2 การบวกและการลบจำนวนนับที่มากกว่า 100,000 1/2563
บทที่ : 2 การบวกและการลบจำนวนนับที่มากกว่า 100,000
3 การคูณ การหาร 1/2563
บทที่ : 3 การคูณ การหาร
4 กาารบวก ลบ คูณ หารจำนวนนับ 1/2563
บทที่ : 4 การบวก ลบ คูณ หารจำนวนนับ
5 เวลา 1/2563
บทที่ : 5 เวลา
6 เศษส่วน 2/2563
บทที่ : 6 เศษส่วน
7 ทศนิยม 2/2563
บทที่ : 7 ทศนิยม
8 มุม 2/2563
9 มุม 2/2563
บทที่ : 8 มุม
10 รูปสี่เหลี่ยมมุมฉาก 2/2563
บทที่ : 9 รูปสี่เหลี่ยมมุมฉาก
11 การนำเสนอข้อมูล 2/2563
บทที่ : 10 การนำเสนอข้อมูล