ข้อมูลรายวิชาคณิตศาสตร์

ข้อมูลรายวิชาคณิตศาสตร์
ชื่อวิชา :
คณิตศาสตร์
รหัสวิชา :
ค15101
น้ำหนัก/หน่วยกิต :
4.0 หน่วย
เวลาเรียน/ภาคเรียน :
80 ชม. / ภาคเรียน160 ชม. /ปี
ประเภทรายวิชา :
พื้นฐาน
กลุ่มสาระการเรียนรู้ :
กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์
สาระการเรียนรู้ย่อย :
ระดับการศึกษา :
ระดับประถมศึกษา
 
ที่ ชื่อหน่วย ภาคเรียน
1 เศษส่วน 1/2563
บทที่ : 1 เศษส่วน
2 ทศนิยม 1/2563
บทที่ : 2 ทศนิยม
3 การนำเสนอข้อมูล 1/2563
บทที่ : 3 การนำเสนอข้อมูล
4 บัญญัติไตรยางค์ 2/2563
บทที่ : 4 บัญญัติไตรยางค์
5 ร้อยละ 2/2563
บทที่ : 5 ร้อยละ
6 เส้นขนาน 2/2563
บทที่ : 6 เส้นขนาน
7 รูปสี่เหลี่ยม 2/2563
บทที่ : 7 รูปสี่เหลี่ยม
8 ปริมาตรและความจุของทรงสี่เหลี่ยมมุมฉาก 2/2563
บทที่ : 8 ปริมาตรและความจุของทรงสี่เหลี่ยมมุมฉาก