ข้อมูลรายวิชาคณิตศาสตร์

ข้อมูลรายวิชาคณิตศาสตร์
ชื่อวิชา :
คณิตศาสตร์
รหัสวิชา :
ค16101
น้ำหนัก/หน่วยกิต :
4.0 หน่วย
เวลาเรียน/ภาคเรียน :
80 ชม. / ภาคเรียน160 ชม. /ปี
ประเภทรายวิชา :
พื้นฐาน
กลุ่มสาระการเรียนรู้ :
กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์
สาระการเรียนรู้ย่อย :
ระดับการศึกษา :
ระดับประถมศึกษา
 
ที่ ชื่อหน่วย ภาคเรียน
1 ห.ร.ม.และค.ร.น. 1/2563
บทที่ : 1 ห.ร.ม.และค.ร.น.
2 เศษส่วน 1/2563
บทที่ : 2 เศษส่วน
3 ทศนิยม 1/2563
บทที่ : 3 ทศนิยม
4 ร้อยละและอัตราส่วน 1/2563
บทที่ : 4 ร้อยละและอัตราส่วน
5 แบบรูป 1/2563
บทที่ : 5 แบบรูป
6 รูปสามเหลี่ยม 2/2563
บทที่ : 6 รูปสามเหลี่ยม
7 รูปหลายเหลี่ยม 2/2563
บทที่ : 7 รูปหลายเหลี่ยม
8 วงกลม 2/2563
บทที่ : 8 วงกลม
9 รูปเรขาคณิตสามมิติ 2/2563
บทที่ : 9 รูปเรขาคณิตสามมิติ
10 การนำเสนอข้อมูล 2/2563
บทที่ : 10 การนำเสนอข้อมูล