ข้อมูลรายวิชาคณิตศาสตร์

ข้อมูลรายวิชาคณิตศาสตร์
ชื่อวิชา :
คณิตศาสตร์
รหัสวิชา :
ค13101
น้ำหนัก/หน่วยกิต :
5.0 หน่วย
เวลาเรียน/ภาคเรียน :
100 ชม. / ภาคเรียน200 ชม. /ปี
ประเภทรายวิชา :
พื้นฐาน
กลุ่มสาระการเรียนรู้ :
กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์
สาระการเรียนรู้ย่อย :
ระดับการศึกษา :
ระดับประถมศึกษา
 
ที่ ชื่อหน่วย ภาคเรียน
1 จำนวนนับไม่เกิน 100,000 1/2563
บทที่ : 1 จำนวนนับที่มากกว่า 100,000
2 การบวกและการลบจำนวนนับไม่เกิน 100,000 1/2563
บทที่ : 2 การบวกและการลบจำนวนนับไม่เกิน 100,000
3 เวลา 1/2563
บทที่ : 3 เวลา
4 รูปเรขาคณิต 1/2563
บทที่ : 4 รูปเรขาคณิต
5 แผนภูมิรูปภาพและตารางทางเดียว 1/2563
บทที่ : 5 แผนภูมิรูปภาพและตารางทางเดียว
6 เศษส่วน 1/2563
บทที่ : 6 เศษส่วน
7 การคูณ 1/2563
บทที่ : 7 การคูณ
8 การหาร 2/2563
บทที่ : 8 การหาร
9 การวัดความยาว 2/2563
บทที่ : 9 การวัดความยาว
10 การวัดน้ำหนัก 2/2563
บทที่ : 10 การวัดน้ำหนัก
11 การวัดปริมาตร 2/2563
บทที่ : 11 การวัดปริมาตร
12 เงินและบันทึกรายรับรายจ่าย 2/2563
บทที่ : 12 เงินและบันทึกรายรับรายจ่าย
13 การบวก ลบ คูณ หารระคน 2/2563
บทที่ : 13 การบวก ลบ คูณ หารระคน