ข้อมูลรายวิชาคณิตศาสตร์

ข้อมูลรายวิชาคณิตศาสตร์
ชื่อวิชา :
คณิตศาสตร์
รหัสวิชา :
ค11101
น้ำหนัก/หน่วยกิต :
5.0 หน่วย
เวลาเรียน/ภาคเรียน :
100 ชม. / ภาคเรียน200 ชม. /ปี
ประเภทรายวิชา :
พื้นฐาน
กลุ่มสาระการเรียนรู้ :
กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์
สาระการเรียนรู้ย่อย :
ระดับการศึกษา :
ระดับประถมศึกษา
 
ที่ ชื่อหน่วย ภาคเรียน
1 จำนวนนับ1ถึง10และ0 1/2563
บทที่ : 1 จำนวนนับ1ถึง10
2 การบวกจำนวนสองจำนวนที่ผลบวกไม่เกิน10 1/2563
บทที่ : 2 การบวกจำนวนสองจำนวนที่มีผลบวกไม่เกิน10
3 การลบจำนวนสองจำนวนที่ตัวตั้งไม่เกิน10 1/2563
บทที่ : 3 การลบจำนวนสองจำนวนที่มีตัวตั้งไม่เกิน10
4 จำนวนนับ11ถึง20 1/2563
บทที่ : 4 จำนวนนับ11ถึง20
5 การบวกการลบจำนวนนับไม่เกิน20 1/2563
บทที่ : 5 การบวกการลบจำนวนนับไม่เกิน20
6 แผนภูมิรูปภาพ 1/2563
บทที่ : 6 แผนภูมิรูปภาพ
7 การวัดน้ำหนัก 1/2563
บทที่ : 7 การวัดน้ำหนัก
8 การบอกตำแหน่งและอันดับที่ 2/2563
บทที่ : 8 การบอกตำแหน่งและอันดับที่
9 รูปเรขาคณิต 2/2563
บทที่ : 9 รูปเรขาคณิต
10 จำนวนนับ 21 - 100 2/2563
บทที่ : 10 จำนวนนับ 21 - 100
11 การวัดความยาว 2/2563
บทที่ : 11 การวัดความยาว
12 การบวกที่มีผลบวกไม่เกิน 100 2/2563
บทที่ : 11 การบวกจำนวนสองจำนวนที่มีผลบวกไม่เกิน 100
13 การลบจำนวนที่มีตัวตั้งไม่เกิน 100 2/2563
บทที่ : 13 การลบจำนวนที่มีตัวตั้งไม่เกิน 100
14 โจทย์ปัญหาการบวกและการลบ 2/2563
บทที่ : 14 โจทย์ปัญหาการบวกและการลบ