ข้อมูลรายวิชาภาษาไทย

ข้อมูลรายวิชาภาษาไทย
ชื่อวิชา :
ภาษาไทย
รหัสวิชา :
ท11101
น้ำหนัก/หน่วยกิต :
5.0 หน่วย
เวลาเรียน/ภาคเรียน :
100 ชม. / ภาคเรียน200 ชม. /ปี
ประเภทรายวิชา :
พื้นฐาน
กลุ่มสาระการเรียนรู้ :
กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย
สาระการเรียนรู้ย่อย :
ระดับการศึกษา :
ระดับประถมศึกษา
 
ที่ ชื่อหน่วย ภาคเรียน
1 ใบโบกใบบัว 1/2563
บทที่ : 1 ใบโบกใบบัว
2 ภูผา 1/2563
บทที่ : 2 ภูผา
3 เพื่อนกัน 1/2563
บทที่ : 3 เพื่อนกัน
4 ตามหา 1/2563
บทที่ : 4 ตามหา
5 ไปโรงเรียน 1/2563
บทที่ : 5 ไปโรงเรียน
6 โรงเรียนลูกช้าง 1/2563
บทที่ : 6 โรงเรียนลูกช้าง
7 เพื่อนรักเพื่อนเล่น 2/2563
บทที่ : 7 เพื่อนรักเพื่อนเล่น
8 พูดเพราะ 2/2563
บทที่ : 8 พูดเพราะ
9 เกือบไป 2/2563
บทที่ : 9 เกือบไป
10 เพื่อนรู้ใจ 2/2563
บทที่ : 10 เพื่อนรู้ใจ
11 ช้างน้อยน่ารัก 2/2563
บทที่ : 11 ช้างน้อยน่ารัก
12 วันสงกรานต์ 2/2563
บทที่ : 12 วันสงกรานต์