คลังวิชาเรียน[ตามรายวิชาเรียน]

คลังวิชาเรียน[ตามรายวิชาเรียน]

ที่ รหัสวิชา ชื่อวิชา   ผู้สอน
1 ส14102 ประวัติศาสตร์ 0/2565 นายจักรพล ยินดี
2 ส15161 ประวัติศาสตร์ 0/2565 นายจักรพล ยินดี
3 ง15101 การงานอาชีพ 0/2565 นางมัตติกา ธุวะคำ
4 ง12101 การงานอาชีพ 0/2565 นางมัตติกา ธุวะคำ
5 ท11101 ภาษาไทย 0/2565 นางสาวจรัญญา คำยอด
6 ค11101 คณิตศาสตร์ 0/2565 นางสาวจรัญญา คำยอด
7 ส11102 ประวัติศาสตร์ 0/2565 นายจักรพล ยินดี
8 พ11101 สุขศึกษาและพลศึกษา 0/2565 นางมัตติกา ธุวะคำ
9 อ11101 ภาษาอังกฤษ 0/2565 นางสาวยุพินปารย์ พันธุ์มาลี
10 ก34659 แนะแนว 0/2565 นางสาวจรัญญา คำยอด
11 ก34685 ลูกเสือ-เนตรนารี 0/2565 นางสาวจรัญญา คำยอด
12 ก34702 ชุมนุม 0/2565 นางสาวจรัญญา คำยอด
13 ท12101 ภาษาไทย 0/2565 นางสาวสายทอง ทัพธานี
14 ค12101 คณิตศาสตร์ 0/2565 นางสาวสายทอง ทัพธานี
15 ส12102 ประวัติศาสตร์ 0/2565 นายจักรพล ยินดี
16 พ12101 สุขศึกษาและพลศึกษา 0/2565 นางมัตติกา ธุวะคำ
17 อ12101 ภาษาอังกฤษ 0/2565 นางสาวยุพินปารย์ พันธุ์มาลี
18 ก51064 แนะแนว 0/2565 นางสาวสายทอง ทัพธานี
19 ก51113 ชุมนุม 0/2565 นางสาวสายทอง ทัพธานี
20 ท13101 ภาษาไทย 0/2565 นางสาวธิดารัตน์ ธรรมโม
21 พ13101 สุขศึกษาและพลศึกษา 0/2565 นางมัตติกา ธุวะคำ
22 ก05126 แนะแนว 0/2565 นางสาวพนัชกร โตธนพัฒน์
23 ก05143 ลูกเสือ-เนตรนารี 0/2565 นางสาวพนัชกร โตธนพัฒน์
24 ก05165 ชุมนุม 0/2565 นางสาวพนัชกร โตธนพัฒน์
25 ท14101 ภาษาไทย 0/2565 นางศิริพร ไชยวงค์ษา
26 ท15101 ภาษาไทย 0/2565 นางสาวธิดารัตน์ ธรรมโม
27 ท16101 ภาษาไทย 0/2565 นางสาวธิดารัตน์ ธรรมโม
28 ก28013 แนะแนว 0/2565 นางสาวธิดารัตน์ ธรรมโม
29 ก28031 ลูกเสือ-เนตรนารี 0/2565 นางสาวธิดารัตน์ ธรรมโม
30 ก28047 ชุมนุม 0/2565 นางสาวธิดารัตน์ ธรรมโม
31 ค14101 คณิตศาสตร์ 0/2565 นางสาวพนัชกร โตธนพัฒน์
32 ค15101 คณิตศาสตร์ 0/2565 นางสาวพนัชกร โตธนพัฒน์
33 ว14101 วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 0/2565 นางมยุรา ปันโพธิ์
34 ว15101 วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 0/2565 นางมยุรา ปันโพธิ์
35 ก76697 แนะแนว 0/2565 นางศิริพร ไชยวงค์ษา
36 ก76719 ลูกเสือ-เนตรนารี 0/2565 นางศิริพร ไชยวงค์ษา
37 ก76747 ชุมนุม 0/2565 นางศิริพร ไชยวงค์ษา
38 ส16102 ประวัติศาสตร์ 0/2565 นายจักรพล ยินดี
39 พ14101 สุขศึกษาและพลศึกษา 0/2565 นางมัตติกา ธุวะคำ
40 พ15101 สุขศึกษาและพลศึกษา 0/2565 นางมัตติกา ธุวะคำ
41 พ16101 สุขศึกษาและพลศึกษา 0/2565 นางมัตติกา ธุวะคำ
42 ศ14101 ศิลปะ 0/2565 นางศิริพร ไชยวงค์ษา
43 ศ15101 ศิลปะ 0/2565 นางศิริพร ไชยวงค์ษา
44 อ14101 ภาษาอังกฤษ 0/2565 นางสาวยุพินปารย์ พันธุ์มาลี
45 อ15101 ภาษาอังกฤษ 0/2565 นางสาวยุพินปารย์ พันธุ์มาลี
46 อ16101 ภาษาอังกฤษ 0/2565 นางสาวยุพินปารย์ พันธุ์มาลี
47 ก84945 แนะแนว 0/2565 นางมยุรา ปันโพธิ์
48 ก84962 ลูกเสือ-เนตรนารี 0/2565 นางมยุรา ปันโพธิ์
49 ก84979 ชุมนุม 0/2565 นางมยุรา ปันโพธิ์
50 ศ16101 ศิลปะ 0/2565 นางศิริพร ไชยวงค์ษา
51 ว11101 วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 0/2565 นางมยุรา ปันโพธิ์
52 ว12101 วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 0/2565 นางมยุรา ปันโพธิ์
53 ส12101 สังคมศึกษาศาสนา วัฒนธรรมหน้าที่พลเมือง ภูมิศาสตร์ 0/2565 นายจักรพล ยินดี
54 ส11101 สังคมศึกษาศาสนา วัฒนธรรมหน้าที่พลเมือง ภูมิศาสตร์ 0/2565 นายจักรพล ยินดี
55 ส14101 สังคมศึกษาศาสนา วัฒนธรรมหน้าที่พลเมือง ภูมิศาสตร์ 0/2565 นายจักรพล ยินดี
56 ส15101 สังคมศึกษาศาสนา วัฒนธรรมหน้าที่พลเมือง ภูมิศาสตร์ 0/2565 นายจักรพล ยินดี
57 อ11201 ภาษาอังกฤษเพิ่มเติม 0/2565 นางสาวศิริพร เฉลิมเลี่ยมทอง
58 อ12201 ภาษาอังกฤษเพิ่มเติม 0/2565 นางสาวศิริพร เฉลิมเลี่ยมทอง
59 อ13201 ภาษาอังกฤษเพิ่มเติม 0/2565 นางสาวศิริพร เฉลิมเลี่ยมทอง
60 ศ11101 ศิลปะ 0/2565 นางศิริพร ไชยวงค์ษา
61 ศ12101 ศิลปะ 0/2565 นางศิริพร ไชยวงค์ษา
62 ศ13101 ศิลปะ 0/2565 นางศิริพร ไชยวงค์ษา
63 อ13101 ภาษาอังกฤษ 0/2565 นางสาวยุพินปารย์ พันธุ์มาลี
64 ก49881 ลูกเสือ-เนตรนารี 0/2565 นางสาวสายทอง ทัพธานี
65 อ14201 ภาษาอังกฤษเพิ่มเติม 0/2565 นางสาวศิริพร เฉลิมเลี่ยมทอง
66 อ15201 ภาษาอังกฤษเพิ่มเติม 0/2565 นางสาวศิริพร เฉลิมเลี่ยมทอง
67 อ16201 ภาษาอังกฤษเพิ่มเติม 0/2565 นางสาวศิริพร เฉลิมเลี่ยมทอง
68 ว13101 วิทยาศาสตร์และเทคโนโนโลยี 0/2565 นางมยุรา ปันโพธิ์
69 ว16101 วิทยาศาสตร์และเทคโนโนโลยี 0/2565 นางมยุรา ปันโพธิ์
70 ง13101 การงานอาชีพ 0/2565 นางมัตติกา ธุวะคำ
71 ง16101 การงานอาชีพ 0/2565 นางมัตติกา ธุวะคำ
72 ง11101 การงานอาชีพ 0/2565 นางมัตติกา ธุวะคำ
73 ง14104 การงานอาชีพ 0/2565 นางศิริพร ไชยวงค์ษา
74 ส13101 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม 0/2565 นายจักรพล ยินดี
75 ส16101 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม 0/2565 นายจักรพล ยินดี
76 ส13102 ประวัติศาสตร์ 0/2565 นายจักรพล ยินดี
77 ค13101 คณิตศาสตร์ 0/2565 นางสาวพนัชกร โตธนพัฒน์
78 ค16101 คณิตศาสตร์ 0/2565 นางสาวพนัชกร โตธนพัฒน์
79 ว14201 คอมพิวเตอร์เพื่อชีวิต 0/2565 นายปฏิภาณ ตระการ
80 ว15201 คอมพิวเตอร์เพื่อชีวิต 0/2565 นายปฏิภาณ ตระการ
81 ว16201 คอมพิวเตอร์เพื่อชีวิต 0/2565 นายปฏิภาณ ตระการ
82 ท11201 ภาษาพาเพลิน 0/2565 นางสาวธิดารัตน์ ธรรมโม
83 ท12201 ภาษาพาเพลิน 0/2565 นางสาวธิดารัตน์ ธรรมโม