คลังวิชาเรียน[ตามรายวิชาเรียน]

คลังวิชาเรียน[ตามรายวิชาเรียน]

ที่ รหัสวิชา ชื่อวิชา   ผู้สอน
1 ง14101 การงานอาชีพ 0/2563 นางมัตติกา ธุวะคำ
2 ง15101 การงานอาชีพ 0/2563 นางมัตติกา ธุวะคำ
3 ง12101 การงานอาชีพ 0/2563 นางศิริพร ไชยวงค์ษา
4 ท11101 ภาษาไทย 0/2563 นางสาวจรัญญา คำยอด
5 ค11101 คณิตศาสตร์ 0/2563 นางสาวจรัญญา คำยอด
6 ส11102 ประวัติศาสตร์ 0/2563 นายจักรพล ยินดี
7 พ11101 สุขศึกษาและพลศึกษา 0/2563 นางมัตติกา ธุวะคำ
8 อ11101 ภาษาอังกฤษ 0/2563 นางสาวยุพินปารย์ พันธุ์มาลี
9 ก34659 แนะแนว 0/2563 นางสาวจรัญญา คำยอด
10 ก34685 ลูกเสือ-เนตรนารี 0/2563 นางสาวจรัญญา คำยอด
11 ก34702 ชุมนุม 0/2563 นางสาวจรัญญา คำยอด
12 ท12101 ภาษาไทย 0/2563 นางสาวสายทอง ทัพธานี
13 ค12101 คณิตศาสตร์ 0/2563 นางสาวสายทอง ทัพธานี
14 ส12102 ประวัติศาสตร์ 0/2563 นายจักรพล ยินดี
15 พ12101 สุขศึกษาและพลศึกษา 0/2563 นางมัตติกา ธุวะคำ
16 อ12101 ภาษาอังกฤษ 0/2563 นางสาวยุพินปารย์ พันธุ์มาลี
17 ก51064 แนะแนว 0/2563 นางสาวสายทอง ทัพธานี
18 ก51113 ชุมนุม 0/2563 นางสาวสายทอง ทัพธานี
19 ท13101 ภาษาไทย 0/2563 นางสาวธิดารัตน์ ธรรมโม
20 พ13101 สุขศึกษาและพลศึกษา 0/2563 นางมัตติกา ธุวะคำ
21 ก05126 แนะแนว 0/2563 นางสาวพนัชกร โตธนพัฒน์
22 ก05143 ลูกเสือ-เนตรนารี 0/2563 นางสาวพนัชกร โตธนพัฒน์
23 ก05165 ชุมนุม 0/2563 นางสาวธิดารัตน์ ธรรมโม
24 ก05165 ชุมนุม 0/2563 นางสาวพนัชกร โตธนพัฒน์
25 ท14101 ภาษาไทย 0/2563 นางศิริพร ไชยวงค์ษา
26 ท15101 ภาษาไทย 0/2563 นางสาวธิดารัตน์ ธรรมโม
27 ท16101 ภาษาไทย 0/2563 นางสาวธิดารัตน์ ธรรมโม
28 ก28013 แนะแนว 0/2563 นางสาวธิดารัตน์ ธรรมโม
29 ก28031 ลูกเสือ-เนตรนารี 0/2563 นางสาวธิดารัตน์ ธรรมโม
30 ก28047 ชุมนุม 0/2563 นางสาวธิดารัตน์ ธรรมโม
31 ค14101 คณิตศาสตร์ 0/2563 นางสาวพนัชกร โตธนพัฒน์
32 ค15101 คณิตศาสตร์ 0/2563 นางสาวพนัชกร โตธนพัฒน์
33 ว14101 วิทยาศาสตร์ 0/2563 นางมยุรา ปันโพธิ์
34 ว15101 วิทยาศาสตร์ 0/2563 นางมยุรา ปันโพธิ์
35 ก76697 แนะแนว 0/2563 นางศิริพร ไชยวงค์ษา
36 ก76719 ลูกเสือ-เนตรนารี 0/2563 นางศิริพร ไชยวงค์ษา
37 ก76747 ชุมนุม 0/2563 นางศิริพร ไชยวงค์ษา
38 ส14102 ประวัติศาสตร์ 0/2563 นายจักรพล ยินดี
39 ส15102 ประวัติศาสตร์ 0/2563 นายจักรพล ยินดี
40 พ14101 สุขศึกษาและพลศึกษา 0/2563 นางมัตติกา ธุวะคำ
41 พ15101 สุขศึกษาและพลศึกษา 0/2563 นางมัตติกา ธุวะคำ
42 พ16101 สุขศึกษาและพลศึกษา 0/2563 นางมัตติกา ธุวะคำ
43 ศ14101 ศิลปะ 0/2563 นางศิริพร ไชยวงค์ษา
44 ศ15101 ศิลปะ 0/2563 นางศิริพร ไชยวงค์ษา
45 อ14101 ภาษาอังกฤษ 0/2563 นางสาวยุพินปารย์ พันธุ์มาลี
46 อ15101 ภาษาอังกฤษ 0/2563 นางสาวยุพินปารย์ พันธุ์มาลี
47 อ16101 ภาษาอังกฤษ 0/2563 นางสาวยุพินปารย์ พันธุ์มาลี
48 ก84945 แนะแนว 0/2563 นางมยุรา ปันโพธิ์
49 ก84962 ลูกเสือ-เนตรนารี 0/2563 นางมยุรา ปันโพธิ์
50 ก84979 ชุมนุม 0/2563 นางมยุรา ปันโพธิ์
51 ศ16101 ศิลปะ 0/2563 นางศิริพร ไชยวงค์ษา
52 ว11101 วิทยาศาสตร์ 0/2563 นางมยุรา ปันโพธิ์
53 ว12101 วิทยาศาสตร์ 0/2563 นางมยุรา ปันโพธิ์
54 ส12101 สังคมศึกษาศาสนา วัฒนธรรมหน้าที่พลเมือง ภูมิศาสตร์ 0/2563 นางมัตติกา ธุวะคำ
55 ส11101 สังคมศึกษาศาสนา วัฒนธรรมหน้าที่พลเมือง ภูมิศาสตร์ 0/2563 นางมัตติกา ธุวะคำ
56 ส14101 สังคมศึกษาศาสนา วัฒนธรรมหน้าที่พลเมือง ภูมิศาสตร์ 0/2563 นายจักรพล ยินดี
57 ส15101 สังคมศึกษาศาสนา วัฒนธรรมหน้าที่พลเมือง ภูมิศาสตร์ 0/2563 นายจักรพล ยินดี
58 อ11201 ภาษาอังกฤษเพิ่มเติม 0/2563 นางสาวศิริพร เฉลิมเลี่ยมทอง
59 อ12201 ภาษาอังกฤษเพิ่มเติม 0/2563 นางสาวศิริพร เฉลิมเลี่ยมทอง
60 อ13201 ภาษาอังกฤษเพิ่มเติม 0/2563 นางสาวศิริพร เฉลิมเลี่ยมทอง
61 ศ11101 ศิลปะ 0/2563 นางศิริพร ไชยวงค์ษา
62 ศ12101 ศิลปะ 0/2563 นางศิริพร ไชยวงค์ษา
63 ศ13101 ศิลปะ 0/2563 นางศิริพร ไชยวงค์ษา
64 อ13101 ภาษาอังกฤษ 0/2563 นางสาวยุพินปารย์ พันธุ์มาลี
65 ก49881 ลูกเสือ-เนตรนารี 0/2563 นางสาวสายทอง ทัพธานี
66 อ14201 ภาษาอังกฤษเพิ่มเติม 0/2563 นางสาวศิริพร เฉลิมเลี่ยมทอง
67 อ15201 ภาษาอังกฤษเพิ่มเติม 0/2563 นางสาวศิริพร เฉลิมเลี่ยมทอง
68 อ16201 ภาษาอังกฤษเพิ่มเติม 0/2563 นางสาวยุพินปารย์ พันธุ์มาลี
69 ว13101 วิทยาศาสตร์และเทคโนโนโลยี 0/2563 นางมยุรา ปันโพธิ์
70 ว16101 วิทยาศาสตร์และเทคโนโนโลยี 0/2563 นางมยุรา ปันโพธิ์
71 ง13101 การงานอาชีพ 0/2563 นางศิริพร ไชยวงค์ษา
72 ง16101 การงานอาชีพ 0/2563 นางมัตติกา ธุวะคำ
73 ง11101 การงานอาชีพ 0/2563 นางศิริพร ไชยวงค์ษา
74 ส13101 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม 0/2563 นางมัตติกา ธุวะคำ
75 ส16101 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม 0/2563 นางมัตติกา ธุวะคำ
76 ส13102 ประวัติศาสตร์ 0/2563 นายจักรพล ยินดี
77 ส16102 ประวัติศาสตร์ 0/2563 นายจักรพล ยินดี
78 ค13101 คณิตศาสตร์ 0/2563 นางสาวพนัชกร โตธนพัฒน์
79 ค16101 คณิตศาสตร์ 0/2563 นางสาวพนัชกร โตธนพัฒน์