คลังวิชาเรียน[ตามรายวิชาเรียน]

คลังวิชาเรียน[ตามรายวิชาเรียน]

ที่ รหัสวิชา ชื่อวิชา   ผู้สอน
1 ส14101 สังคมศึกษา 0/2564 นายจักรพล ยินดี
2 ส14102 ประวัติศาสตร์ 0/2564 นายจักรพล ยินดี
3 ง15101 การงานอาชีพ 0/2564 นางมัตติกา ธุวะคำ
4 ง12101 การงานอาชีพ 0/2564 นางศิริพร ไชยวงค์ษา
5 ท11101 ภาษาไทย 0/2564 นางสาวสายทอง ทัพธานี
6 ค11101 คณิตศาสตร์ 0/2564 นางสาวสายทอง ทัพธานี
7 ส11102 ประวัติศาสตร์ 0/2564 นายจักรพล ยินดี
8 พ11101 สุขศึกษาและพลศึกษา 0/2564 นางมัตติกา ธุวะคำ
9 อ11101 ภาษาอังกฤษ 0/2564 นางสาวยุพินปารย์ พันธุ์มาลี
10 ก34659 แนะแนว 0/2564 นางสาวสายทอง ทัพธานี
11 ก34702 ชุมนุม 0/2564 นางสาวสายทอง ทัพธานี
12 ก34702 ชุมนุม 0/2564 นางสาวสายทอง ทัพธานี
13 ท12101 ภาษาไทย 0/2564 นางสาวจรัญญา คำยอด
14 ค12101 คณิตศาสตร์ 0/2564 นางสาวจรัญญา คำยอด
15 ส12102 ประวัติศาสตร์ 0/2564 นายจักรพล ยินดี
16 พ12101 สุขศึกษาและพลศึกษา 0/2564 นางมัตติกา ธุวะคำ
17 อ12101 ภาษาอังกฤษ 0/2564 นางสาวยุพินปารย์ พันธุ์มาลี
18 ก51064 แนะแนว 0/2564 นางสาวจรัญญา คำยอด
19 ก51113 ชุมนุม 0/2564 นางสาวจรัญญา คำยอด
20 ท13101 ภาษาไทย 0/2564 นางสาวธิดารัตน์ ธรรมโม
21 ส13102 ประวัติศาสตร์ 0/2564 นายจักรพล ยินดี
22 พ13101 สุขศึกษาและพลศึกษา 0/2564 นางมัตติกา ธุวะคำ
23 ก05126 แนะแนว 0/2564 นางสาวพนัชกร โตธนพัฒน์
24 ก05143 ลูกเสือ-เนตรนารี 0/2564 นางสาวพนัชกร โตธนพัฒน์
25 ก05165 ชุมนุม 0/2564 นางสาวพนัชกร โตธนพัฒน์
26 ท14101 ภาษาไทย 0/2564 นางศิริพร ไชยวงค์ษา
27 ท15101 ภาษาไทย 0/2564 นางสาวธิดารัตน์ ธรรมโม
28 ท16101 ภาษาไทย 0/2564 นางสาวธิดารัตน์ ธรรมโม
29 ก28013 แนะแนว 0/2564 นางสาวธิดารัตน์ ธรรมโม
30 ก28031 ลูกเสือ-เนตรนารี 0/2564 นางสาวธิดารัตน์ ธรรมโม
31 ก28047 ชุมนุม 0/2564 นางสาวธิดารัตน์ ธรรมโม
32 ค14101 คณิตศาสตร์ 0/2564 นางสาวพนัชกร โตธนพัฒน์
33 ค15101 คณิตศาสตร์ 0/2564 นางสาวพนัชกร โตธนพัฒน์
34 ว14101 วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 0/2564 นางมยุรา ปันโพธิ์
35 ว15101 วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 0/2564 นางมยุรา ปันโพธิ์
36 ก76697 แนะแนว 0/2564 นางศิริพร ไชยวงค์ษา
37 ก76719 ลูกเสือ-เนตรนารี 0/2564 นางศิริพร ไชยวงค์ษา
38 ก76747 ชุมนุม 0/2564 นางศิริพร ไชยวงค์ษา
39 ส16101 สังคมศึกษาฯ 0/2564 นายจักรพล ยินดี
40 ส16101 สังคมศึกษาฯ 0/2564 นางมัตติกา ธุวะคำ
41 ส15102 ประวัติศาสตร์ 0/2564 นายจักรพล ยินดี
42 ส16102 ประวัติศาสตร์ 0/2564 นายจักรพล ยินดี
43 พ14101 สุขศึกษาและพลศึกษา 0/2564 นางมัตติกา ธุวะคำ
44 พ15101 สุขศึกษาและพลศึกษา 0/2564 นางมัตติกา ธุวะคำ
45 พ16101 สุขศึกษาและพลศึกษา 0/2564 นางมัตติกา ธุวะคำ
46 ศ14101 ศิลปะ 0/2564 นางศิริพร ไชยวงค์ษา
47 ศ15101 ศิลปะ 0/2564 นางศิริพร ไชยวงค์ษา
48 อ14101 ภาษาอังกฤษ 0/2564 นางสาวยุพินปารย์ พันธุ์มาลี
49 อ15101 ภาษาอังกฤษ 0/2564 นางสาวยุพินปารย์ พันธุ์มาลี
50 อ16101 ภาษาอังกฤษ 0/2564 นางสาวยุพินปารย์ พันธุ์มาลี
51 ก84945 แนะแนว 0/2564 นางมยุรา ปันโพธิ์
52 ก84962 ลูกเสือ-เนตรนารี 0/2564 นางมยุรา ปันโพธิ์
53 ก84979 ชุมนุม 0/2564 นางมยุรา ปันโพธิ์
54 ศ16101 ศิลปะ 0/2564 นางศิริพร ไชยวงค์ษา
55 ว11101 วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 0/2564 นางมยุรา ปันโพธิ์
56 ว12101 วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 0/2564 นางมยุรา ปันโพธิ์
57 ส12101 สังคมศึกษาศาสนา วัฒนธรรมหน้าที่พลเมือง ภูมิศาสตร์ 0/2564 นางมัตติกา ธุวะคำ
58 ส11101 สังคมศึกษาศาสนา วัฒนธรรมหน้าที่พลเมือง ภูมิศาสตร์ 0/2564 นางมัตติกา ธุวะคำ
59 ส15101 สังคมศึกษาศาสนา วัฒนธรรมหน้าที่พลเมือง ภูมิศาสตร์ 0/2564 นายจักรพล ยินดี
60 อ11201 ภาษาอังกฤษเพิ่มเติม 0/2564 นางสาวศิริพร เฉลิมเลี่ยมทอง
61 อ12201 ภาษาอังกฤษเพิ่มเติม 0/2564 นางสาวศิริพร เฉลิมเลี่ยมทอง
62 อ13201 ภาษาอังกฤษเพิ่มเติม 0/2564 นางสาวศิริพร เฉลิมเลี่ยมทอง
63 ศ11101 ศิลปะ 0/2564 นางศิริพร ไชยวงค์ษา
64 ศ12101 ศิลปะ 0/2564 นางศิริพร ไชยวงค์ษา
65 ศ13101 ศิลปะ 0/2564 นางศิริพร ไชยวงค์ษา
66 อ13101 ภาษาอังกฤษ 0/2564 นางสาวยุพินปารย์ พันธุ์มาลี
67 ก49881 ลูกเสือ-เนตรนารี 0/2564 นางสาวจรัญญา คำยอด
68 อ14201 ภาษาอังกฤษเพิ่มเติม 0/2564 นางสาวศิริพร เฉลิมเลี่ยมทอง
69 อ15201 ภาษาอังกฤษเพิ่มเติม 0/2564 นางสาวศิริพร เฉลิมเลี่ยมทอง
70 อ16201 ภาษาอังกฤษเพิ่มเติม 0/2564 นางสาวยุพินปารย์ พันธุ์มาลี
71 ว13101 วิทยาศาสตร์และเทคโนโนโลยี 0/2564 นางมยุรา ปันโพธิ์
72 ว16101 วิทยาศาสตร์และเทคโนโนโลยี 0/2564 นางมยุรา ปันโพธิ์
73 ง13101 การงานอาชีพ 0/2564 นางศิริพร ไชยวงค์ษา
74 ง16101 การงานอาชีพ 0/2564 นางมัตติกา ธุวะคำ
75 ง11101 การงานอาชีพ 0/2564 นางศิริพร ไชยวงค์ษา
76 ง14104 การงานอาชีพ 0/2564 นางศิริพร ไชยวงค์ษา
77 ส13101 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม 0/2564 นางมัตติกา ธุวะคำ
78 ค13101 คณิตศาสตร์ 0/2564 นางสาวพนัชกร โตธนพัฒน์
79 ค16101 คณิตศาสตร์ 0/2564 นางสาวพนัชกร โตธนพัฒน์