คลังวิชาเรียน[ตามรายวิชาเรียน]

คลังวิชาเรียน[ตามรายวิชาเรียน]

ที่ รหัสวิชา ชื่อวิชา   ผู้สอน
1 ส14102 ประวัติศาสตร์ 0/2565 นายจักรพล ยินดี
2 ส15161 ประวัติศาสตร์ 0/2565 นายจักรพล ยินดี
3 ง15101 การงานอาชีพ 0/2565 นางมัตติกา ธุวะคำ
4 ง12101 การงานอาชีพ 0/2565 นางมัตติกา ธุวะคำ
5 ท11101 ภาษาไทย 0/2565 นางสาวจรัญญา คำยอด
6 ค11101 คณิตศาสตร์ 0/2565 นางสาวจรัญญา คำยอด
7 ส11102 ประวัติศาสตร์ 0/2565 นางสาวจรัญญา คำยอด
8 ส11102 ประวัติศาสตร์ 0/2565 นายจักรพล ยินดี
9 พ11101 สุขศึกษาและพลศึกษา 0/2565 นางมัตติกา ธุวะคำ
10 อ11101 ภาษาอังกฤษ 0/2565 นางสาวยุพินปารย์ พันธุ์มาลี
11 ก34659 แนะแนว 0/2565 นางสาวจรัญญา คำยอด
12 ก34685 ลูกเสือ-เนตรนารี 0/2565 นางสาวจรัญญา คำยอด
13 ก34702 ชุมนุม 0/2565 นางสาวจรัญญา คำยอด
14 ท12101 ภาษาไทย 0/2565 นางสาวสายทอง ทัพธานี
15 ค12101 คณิตศาสตร์ 0/2565 นางสาวสายทอง ทัพธานี
16 ส12102 ประวัติศาสตร์ 0/2565 นายจักรพล ยินดี
17 พ12101 สุขศึกษาและพลศึกษา 0/2565 นางมัตติกา ธุวะคำ
18 อ12101 ภาษาอังกฤษ 0/2565 นางสาวยุพินปารย์ พันธุ์มาลี
19 ก51064 แนะแนว 0/2565 นางสาวสายทอง ทัพธานี
20 ก51113 ชุมนุม 0/2565 นางสาวสายทอง ทัพธานี
21 ท13101 ภาษาไทย 0/2565 นางสาวธิดารัตน์ ธรรมโม
22 พ13101 สุขศึกษาและพลศึกษา 0/2565 นางมัตติกา ธุวะคำ
23 ก05126 แนะแนว 0/2565 นางสาวพนัชกร โตธนพัฒน์
24 ก05143 ลูกเสือ-เนตรนารี 0/2565 นางสาวพนัชกร โตธนพัฒน์
25 ก05165 ชุมนุม 0/2565 นางสาวพนัชกร โตธนพัฒน์
26 ท14101 ภาษาไทย 0/2565 นางศิริพร ไชยวงค์ษา
27 ท15101 ภาษาไทย 0/2565 นางสาวธิดารัตน์ ธรรมโม
28 ท16101 ภาษาไทย 0/2565 นางสาวธิดารัตน์ ธรรมโม
29 ก28013 แนะแนว 0/2565 นางสาวธิดารัตน์ ธรรมโม
30 ก28031 ลูกเสือ-เนตรนารี 0/2565 นางสาวธิดารัตน์ ธรรมโม
31 ก28047 ชุมนุม 0/2565 นางสาวธิดารัตน์ ธรรมโม
32 ค14101 คณิตศาสตร์ 0/2565 นางสาวพนัชกร โตธนพัฒน์
33 ค15101 คณิตศาสตร์ 0/2565 นางสาวพนัชกร โตธนพัฒน์
34 ว14101 วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 0/2565 นางมยุรา ปันโพธิ์
35 ว15101 วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 0/2565 นางมยุรา ปันโพธิ์
36 ก76697 แนะแนว 0/2565 นางศิริพร ไชยวงค์ษา
37 ก76719 ลูกเสือ-เนตรนารี 0/2565 นางศิริพร ไชยวงค์ษา
38 ก76747 ชุมนุม 0/2565 นางศิริพร ไชยวงค์ษา
39 ส16102 ประวัติศาสตร์ 0/2565 นายจักรพล ยินดี
40 พ14101 สุขศึกษาและพลศึกษา 0/2565 นางมัตติกา ธุวะคำ
41 พ15101 สุขศึกษาและพลศึกษา 0/2565 นางมัตติกา ธุวะคำ
42 พ16101 สุขศึกษาและพลศึกษา 0/2565 นางมัตติกา ธุวะคำ
43 ศ14101 ศิลปะ 0/2565 นางศิริพร ไชยวงค์ษา
44 ศ15101 ศิลปะ 0/2565 นางศิริพร ไชยวงค์ษา
45 อ14101 ภาษาอังกฤษ 0/2565 นางสาวยุพินปารย์ พันธุ์มาลี
46 อ15101 ภาษาอังกฤษ 0/2565 นางสาวยุพินปารย์ พันธุ์มาลี
47 อ16101 ภาษาอังกฤษ 0/2565 นางสาวยุพินปารย์ พันธุ์มาลี
48 ก84945 แนะแนว 0/2565 นางมยุรา ปันโพธิ์
49 ก84962 ลูกเสือ-เนตรนารี 0/2565 นางมยุรา ปันโพธิ์
50 ก84979 ชุมนุม 0/2565 นางมยุรา ปันโพธิ์
51 ศ16101 ศิลปะ 0/2565 นางศิริพร ไชยวงค์ษา
52 ว11101 วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 0/2565 นางมยุรา ปันโพธิ์
53 ว12101 วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 0/2565 นางมยุรา ปันโพธิ์
54 ส12101 สังคมศึกษาศาสนา วัฒนธรรมหน้าที่พลเมือง ภูมิศาสตร์ 0/2565 นายจักรพล ยินดี
55 ส11101 สังคมศึกษาศาสนา วัฒนธรรมหน้าที่พลเมือง ภูมิศาสตร์ 0/2565 นางสาวจรัญญา คำยอด
56 ส11101 สังคมศึกษาศาสนา วัฒนธรรมหน้าที่พลเมือง ภูมิศาสตร์ 0/2565 นายจักรพล ยินดี
57 ส14101 สังคมศึกษาศาสนา วัฒนธรรมหน้าที่พลเมือง ภูมิศาสตร์ 0/2565 นายจักรพล ยินดี
58 ส15101 สังคมศึกษาศาสนา วัฒนธรรมหน้าที่พลเมือง ภูมิศาสตร์ 0/2565 นายจักรพล ยินดี
59 อ11201 ภาษาอังกฤษเพิ่มเติม 0/2565 นางสาวศิริพร เฉลิมเลี่ยมทอง
60 อ12201 ภาษาอังกฤษเพิ่มเติม 0/2565 นางสาวศิริพร เฉลิมเลี่ยมทอง
61 อ13201 ภาษาอังกฤษเพิ่มเติม 0/2565 นางสาวศิริพร เฉลิมเลี่ยมทอง
62 ศ11101 ศิลปะ 0/2565 นางศิริพร ไชยวงค์ษา
63 ศ12101 ศิลปะ 0/2565 นางศิริพร ไชยวงค์ษา
64 ศ13101 ศิลปะ 0/2565 นางศิริพร ไชยวงค์ษา
65 อ13101 ภาษาอังกฤษ 0/2565 นางสาวยุพินปารย์ พันธุ์มาลี
66 ก49881 ลูกเสือ-เนตรนารี 0/2565 นางสาวสายทอง ทัพธานี
67 อ14201 ภาษาอังกฤษเพิ่มเติม 0/2565 นางสาวศิริพร เฉลิมเลี่ยมทอง
68 อ15201 ภาษาอังกฤษเพิ่มเติม 0/2565 นางสาวศิริพร เฉลิมเลี่ยมทอง
69 อ16201 ภาษาอังกฤษเพิ่มเติม 0/2565 นางสาวศิริพร เฉลิมเลี่ยมทอง
70 ว13101 วิทยาศาสตร์และเทคโนโนโลยี 0/2565 นางมยุรา ปันโพธิ์
71 ว16101 วิทยาศาสตร์และเทคโนโนโลยี 0/2565 นางมยุรา ปันโพธิ์
72 ง13101 การงานอาชีพ 0/2565 นางมัตติกา ธุวะคำ
73 ง16101 การงานอาชีพ 0/2565 นางมัตติกา ธุวะคำ
74 ง11101 การงานอาชีพ 0/2565 นางมัตติกา ธุวะคำ
75 ง14104 การงานอาชีพ 0/2565 นางศิริพร ไชยวงค์ษา
76 ส13101 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม 0/2565 นายจักรพล ยินดี
77 ส16101 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม 0/2565 นายจักรพล ยินดี
78 ส13102 ประวัติศาสตร์ 0/2565 นายจักรพล ยินดี
79 ค13101 คณิตศาสตร์ 0/2565 นางสาวพนัชกร โตธนพัฒน์
80 ค16101 คณิตศาสตร์ 0/2565 นางสาวพนัชกร โตธนพัฒน์
81 ว14201 คอมพิวเตอร์เพื่อชีวิต 0/2565 นายปฏิภาณ ตระการ
82 ว15201 คอมพิวเตอร์เพื่อชีวิต 0/2565 นายปฏิภาณ ตระการ
83 ว16201 คอมพิวเตอร์เพื่อชีวิต 0/2565 นายปฏิภาณ ตระการ
84 ท11201 ภาษาพาเพลิน 0/2565 นางสาวจรัญญา คำยอด
85 ท11201 ภาษาพาเพลิน 0/2565 นางสาวธิดารัตน์ ธรรมโม
86 ท12201 ภาษาพาเพลิน 0/2565 นางสาวธิดารัตน์ ธรรมโม