สถิตินักเรียน 2566

ระดับชั้น ชาย หญิง รวม ห้อง
ป.1 7 10 17 1
ป.2 9 9 18 1
ป.3 6 9 15 1
ป.4 11 8 19 1
ป.5 8 11 19 1
ป.6 9 4 13 1
อ.1 4 4 8 1
อ.2 6 5 11 1
อ.3 3 5 8 1
รวม 63 65 128 9

ระดับชั้น ชาย หญิง ทั้งหมด ครูประจำชั้น
ป.1/1 7 10 17 นางศิริพร ไชยวงค์ษา
ป.2/1 9 9 18 นางสาวจรัญญา คำยอด
ป.3/1 6 9 15 นางสาวพนัชกร โตธนพัฒน์ นายเรืองฤทธิ์ วงค์ใจ
ป.4/1 11 8 19 นายปฏิภาณ ตระการ
ป.5/1 8 11 19 นางสาวธิดารัตน์ ธรรมโม
ป.6/1 9 4 13 นางมยุรา ปันโพธิ์ นางมัตติกา ธุวะคำ
อ.1/1 4 4 8 นางธรรมภรณ์ พญาใจ
อ.2/1 6 5 11 นางสาวจิรานุช กิตติรุ่งอรุณ
อ.3/1 3 5 8 นางพูลทรัพย์ ศรีพรม
รวม 63 65 128