สถิตินักเรียน

ระดับชั้น ชาย หญิง รวม ห้อง
ป.1 9 8 17 1
ป.2 8 13 21 1
ป.3 9 3 12 1
ป.4 13 10 23 1
ป.5 13 8 21 1
ป.6 6 12 18 1
อ.1 4 2 6 1
อ.2 4 6 10 1
อ.3 4 5 9 1
รวม 70 67 137 9

ระดับชั้น ชาย หญิง ทั้งหมด ครูประจำชั้น
ป.1/1 9 8 17 นางสาวจรัญญา คำยอด
ป.2/1 8 13 21 นางสาวสายทอง ทัพธานี
ป.3/1 9 3 12 นางสาวพนัชกร โตธนพัฒน์ นางสาวยุพินปารย์ พันธุ์มาลี
ป.4/1 13 10 23 นางศิริพร ไชยวงค์ษา
ป.5/1 13 8 21 นางสาวธิดารัตน์ ธรรมโม นายจักรพล ยินดี
ป.6/1 6 12 18 นางมยุรา ปันโพธิ์ นางมัตติกา ธุวะคำ
อ.1/1 4 2 6 นางธรรมภรณ์ พญาใจ นางสาวศิริพร เฉลิมเลี่ยมทอง
อ.2/1 4 6 10 นางธรรมภรณ์ พญาใจ นางสาวศิริพร เฉลิมเลี่ยมทอง
อ.3/1 4 5 9 นางพูลทรัพย์ ศรีพรม
รวม 70 67 137