สถิตินักเรียน 2564

ระดับชั้น ชาย หญิง รวม ห้อง
ป.1 5 7 12 1
ป.2 10 8 18 1
ป.3 8 13 21 1
ป.4 10 2 12 1
ป.5 12 10 22 1
ป.6 14 7 21 1
อ.1 2 7 9 1
อ.2 5 6 11 1
อ.3 5 8 13 1
รวม 71 68 139 9

ระดับชั้น ชาย หญิง ทั้งหมด ครูประจำชั้น
ป.1/1 5 7 12 นางสาวสายทอง ทัพธานี
ป.2/1 10 8 18 นางสาวจรัญญา คำยอด
ป.3/1 8 13 21 นางสาวพนัชกร โตธนพัฒน์ นางสาวยุพินปารย์ พันธุ์มาลี
ป.4/1 10 2 12 นางศิริพร ไชยวงค์ษา
ป.5/1 12 10 22 นางสาวธิดารัตน์ ธรรมโม นายจักรพล ยินดี
ป.6/1 14 7 21 นางมยุรา ปันโพธิ์ นางมัตติกา ธุวะคำ
อ.1/1 2 7 9 นางธรรมภรณ์ พญาใจ
อ.2/1 5 6 11 นางพูลทรัพย์ ศรีพรม นางสาวศิริพร เฉลิมเลี่ยมทอง
อ.3/1 5 8 13 นางพูลทรัพย์ ศรีพรม นางสาวศิริพร เฉลิมเลี่ยมทอง
รวม 71 68 139