สถิตินักเรียน 2566

ระดับชั้น ชาย หญิง รวม ห้อง
ป.1 7 10 17 1
ป.2 9 8 17 1
ป.3 5 9 14 1
ป.4 11 8 19 1
ป.5 8 11 19 1
ป.6 9 3 12 1
อ.1 4 4 8 1
อ.2 6 5 11 1
อ.3 3 5 8 1
รวม 62 63 125 9

ระดับชั้น ชาย หญิง ทั้งหมด ครูประจำชั้น
ป.1/1 7 10 17 นางศิริพร ไชยวงค์ษา
ป.2/1 9 8 17 นางสาวจรัญญา คำยอด
ป.3/1 5 9 14 นางสาวพนัชกร โตธนพัฒน์ นายเรืองฤทธิ์ วงค์ใจ
ป.4/1 11 8 19 นายปฏิภาณ ตระการ
ป.5/1 8 11 19 นางสาวธิดารัตน์ ธรรมโม
ป.6/1 9 3 12 นางมยุรา ปันโพธิ์ นางมัตติกา ธุวะคำ
อ.1/1 4 4 8 นางธรรมภรณ์ พญาใจ
อ.2/1 6 5 11 นางสาวจิรานุช กิตติรุ่งอรุณ
อ.3/1 3 5 8 นางพูลทรัพย์ ศรีพรม
รวม 62 63 125