สถิตินักเรียน 2565

ระดับชั้น ชาย หญิง รวม ห้อง
ป.1 9 8 17 1
ป.2 6 7 13 1
ป.3 10 8 18 1
ป.4 8 13 21 1
ป.5 9 5 14 1
ป.6 12 10 22 1
อ.1 6 1 7 1
อ.2 2 7 9 1
อ.3 7 8 15 1
รวม 69 67 136 9

ระดับชั้น ชาย หญิง ทั้งหมด ครูประจำชั้น
ป.1/1 9 8 17 นางสาวจรัญญา คำยอด
ป.2/1 6 7 13 นางสาวสายทอง ทัพธานี
ป.3/1 10 8 18 นางสาวพนัชกร โตธนพัฒน์ นางสาวยุพินปารย์ พันธุ์มาลี
ป.4/1 8 13 21 นางศิริพร ไชยวงค์ษา นายปฏิภาณ ตระการ
ป.5/1 9 5 14 นางสาวธิดารัตน์ ธรรมโม นายจักรพล ยินดี
ป.6/1 12 10 22 นางมยุรา ปันโพธิ์ นางมัตติกา ธุวะคำ
อ.1/1 6 1 7 นางธรรมภรณ์ พญาใจ นางสาวศิริพร เฉลิมเลี่ยมทอง
อ.2/1 2 7 9 นางธรรมภรณ์ พญาใจ นางสาวศิริพร เฉลิมเลี่ยมทอง
อ.3/1 7 8 15 นางพูลทรัพย์ ศรีพรม นางสาวศิริพร เฉลิมเลี่ยมทอง
รวม 69 67 136