สถิตินักเรียน

ระดับชั้น ชาย หญิง รวม ห้อง
ป.1 10 8 18 1
ป.2 7 13 20 1
ป.3 10 3 13 1
ป.4 13 10 23 1
ป.5 13 8 21 1
ป.6 6 12 18 1
อ.1 4 2 6 1
อ.2 4 6 10 1
อ.3 3 5 8 1
รวม 70 67 137 9

ระดับชั้น ชาย หญิง ทั้งหมด ครูประจำชั้น
ป.1/1 10 8 18 นางสาวจรัญญา คำยอด
ป.2/1 7 13 20 นางสาวสายทอง ทัพธานี
ป.3/1 10 3 13 นางสาวพนัชกร โตธนพัฒน์ นางสาวยุพินปารย์ พันธุ์มาลี
ป.4/1 13 10 23 นางศิริพร ไชยวงค์ษา
ป.5/1 13 8 21 นางสาวธิดารัตน์ ธรรมโม นายจักรพล ยินดี
ป.6/1 6 12 18 นางมยุรา ปันโพธิ์ นางมัตติกา ธุวะคำ
อ.1/1 4 2 6 นางธรรมภรณ์ พญาใจ นางสาวศิริพร เฉลิมเลี่ยมทอง
อ.2/1 4 6 10 นางธรรมภรณ์ พญาใจ นางสาวศิริพร เฉลิมเลี่ยมทอง
อ.3/1 3 5 8 นางพูลทรัพย์ ศรีพรม
รวม 70 67 137